Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

3

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6


Absolwent studiów II stopnia kierunku chemia, w języku angielskim:

  • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
  • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
  • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
  • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty w języku angielskim a także prowadzić w tym języku merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny uzyskany na dowolnym kierunku oraz świadectwo zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z obszaru wiedzy innego niż nauki ścisłe lub nauki przyrodnicze rekrutacja będzie dwustopniowa. W pierwszym etapie kandydaci ci muszą z pozytywnym rezultatem odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie omawiał zagadnienia wybrane przez komisję egzaminacyjną z listy wcześniej opublikowanej na stronie www Wydziału Chemii oraz na stronie IRK.

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny dostatecznej lub wyższej jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do drugiego etapu rekrutacji, który będzie przebiegał tak samo dla wszystkich kandydatów i będzie polegać na kwalifikowaniu kandydata na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do dostarczenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Lista akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf

UWAGA: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego kandydat może przystąpić do centralnego egzaminu językowego w Uniwersytecie Warszawskim. Do centralnego egzaminu językowego nie przystępują kandydaci, którzy są kwalifikowani na podstawie rozmowy w języku angielskim na Wydziale Chemii.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 10 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 18-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii