Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim), studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

1

Język wykładowy

angielski

Opis

Absolwent studiów II stopnia kierunku chemia, w języku angielskim:

  • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
  • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
  • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
  • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty w języku angielskim a także prowadzić w tym języku merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen po pierwszym roku na podstawowych studiach II stopnia (minimum 4,0), zdanie przez kandydata egzaminu z wybranej dziedziny chemii (chemia organicznej, nieorganiczna i analityczna, fizyczna lub chemia teoretyczna) oraz przedstawienie świadectwa zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: wymagana jest znajomość zagadnień wymienionych w minimach programowych dla studentów kierunku chemia na Wydziale Chemii UW (szczegółowe wymagania zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW oraz na stronie IRK).

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 10 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 18-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii