University of Warsaw / Faculty of Chemistry

Chemistry, parallel studies in English

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

English

Description

Absolwent studiów II stopnia kierunku chemia, w języku angielskim:

  • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
  • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
  • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
  • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty w języku angielskim a także prowadzić w tym języku merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Qualification procedure for parallel studies

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen po pierwszym roku na podstawowych studiach II stopnia (minimum 4,0), zdanie przez kandydata egzaminu z wybranej dziedziny chemii (chemia organicznej, nieorganiczna i analityczna, fizyczna lub chemia teoretyczna) oraz przedstawienie świadectwa zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: wymagana jest znajomość zagadnień wymienionych w minimach programowych dla studentów kierunku chemia na Wydziale Chemii UW (szczegółowe wymagania zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW oraz na stronie IRK).

Date of exams

Exam date: July 10th 2018

Place of results' announcement

Announcement of results: July 13th 2018

Additional information

Reception of documents: 18-27 July 2018

Find us on the map:
Faculty of Chemistry