Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia, III TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-09-14 do 2017-09-17 23:59:59

Limit miejsc

19

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów II stopnia kierunku chemia:

  • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
  • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
  • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
  • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW.

Zagadnienia egzaminacyjne: szczegółowe wymagania zostaną podane na stronie internetowej Wydziału Chemii UW oraz na stronie IRK. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu minimum 30 punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Egzamin wstępny: Termin egzaminu: 20 września 2017 r., godz. 9:00, Aula Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 22 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25–29 września 2017 r. w godz. 10:00-14:00 w Dziekanacie Studenckim Wydziału Chemii UW.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii