Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia - rekrutacja na semestr letni

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-12-01 do 2017-01-12 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Absolwent studiów II stopnia kierunku chemia:

  • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
  • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
  • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
  • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW.

Wymagane jest uzyskanie z egzaminu minimum 30 punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50).

Zasady organizowania testu licencjackiego: www.chem.uw.edu.pl/studia/tl_reg.doc

Zagadnienia egzaminacyjne: 

www.chem.uw.edu.pl/studia/tl_zad_mat_II.pdf - baza pytań z matematyki

www.chem.uw.edu.pl/studia/tl_zad_fiz_II.pdf - baza pytań z fizyki

www.chem.uw.edu.pl/studia/tl_zad_chem_nieorg_II.pdf - baza pytań z chemii nieorganicznej i analitycznej

www.chem.uw.edu.pl/studia/tl_zad_chem_fiz_IIa.pdf - baza pytań z chemii fizycznej i teoretycznej

www.chem.uw.edu.pl/studia/tl_zad_technol_II.pdf - baza pytań z technologii chemicznej

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

13 stycznia 2017 r., godz.12:00, sala 338, Wydział Chemii UW, Pasteura 1, Warszawa

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 16 stycznia 2017 r., godz 12:00

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia:16 stycznia 2017 r., od godz.: 12:15 do 24 lutego 2017 r. do godz.: 15:00., Dziekanat Studencki, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii