Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Wiedza

Student po ukończeniu studiów posiada poszerzoną wiedzę:

 1. pogłębioną wiedzę o różnych grupach, trendach i instytucjach kulturalnych, funkcjonujących w ramach społeczeństwa demokratycznego
 2. o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym
 3. na temat metod i technik badawczych umożliwiających rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz ekonomicznym
 4. o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji medialnych na wolnym rynku
 5. na temat praw związanych z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich utworów dziennikarskich
 6. na temat zjawisk, procesów oraz samych instytucji funkcjonujących w szeroko pojętej branży marketingowej
 7. na temat procesów, zjawisk oraz wydarzeń historycznych, warunkujących określone przemiany w strukturze systemu politycznego

Umiejętności

Student potrafi:

 1. identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej
 2. charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego
 3. wskazać, wytłumaczyć, a także uwzględniać w swoim działaniu normy i zasady etycznego uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze dziennikarza, marketera, specjalisty od public relations, czy też medioznawcy.
 4. łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie

Kompetencje

Po studiach student rozumie specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych opinii. Jest w stanie odgrywać rolę lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym. Dostrzega niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w idetyfikowania, opisywania i wreszcie analizowaniu różnych procesów i zjawisk, zachodzących w zmediatyzowanej rzeczywistości zastanych struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych, dlatego zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz hierarchizacji w ramach tworzonych struktur poznawczych.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja obejmuje trzy etapy:

1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%);

Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów

2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 50%);

Sposób przeliczania oceny z egzaminu:

 • 60-55 – 100 punktów
 • 54-50 – 90 punktów
 • 49-45 – 80 punktów
 • 44-40 – 70 punktów
 • 39-35 – 60 punktów
 • 34-30 – 50 punktów
 • 29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. W przypadku każdej ze specjalności obowiązują zagadnienia związane z wiedzą ogólnodziennikarską oraz wiedzą ogólnohumanistyczną z zakresu podstaw prawa, historii, komunikowania masowego i ekonomii oraz wiedza z zakresu systemów medialnych (Polska, USA, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania), etyki, gatunków dziennikarskich

Zagadnienia do egzaminu

3/ Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio (z wagą 40%);

Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów
 • ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego

Na portfolio mogą się składać: zaświadczenie z odbycia praktyk w redakcji lub wydawnictwie, opublikowane artykuły w prasie lub internecie (ksero gazety lub wydruk ze strony wraz ze źródłem), płyta z audycją radiową lub programem telewizyjnym, w którym kandydat brał udział

Nieobecność na egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu pisemnego: 23 lipca 2018 r. ul. Bednarska 2/4, sala kolumnowa godz. 10:00

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24-25 lipca 2018 r. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Budynek dawnego Centrum Informatycznego UW, sale: 304, 305, 307 od godz. 10:00
(dokładny harmonogram rozmów będzie wysyłany na adres e-mail oraz przez system IRK po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego)

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii