University of Warsaw / Faculty of Journalism, Information and Book Studies

Journalism and Media Studies, specialisation: Documentary Film Making

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-21 23:59:59

Limit of students

20

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Wiedza

Absolwent zna teoretyczne i praktyczne metody budowania narracji oraz różne style dokumentalistyki. Zna instytucje kulturalne związane z dokumentalistyką oraz sposoby pozyskiwania funduszy na produkcje dokumentalne.

Umiejętności

Absolwent potrafi dokładnie i wyczerpująco badać temat; asertywnie zdobywać informacje, budować precyzyjny i dramaturgiczny przekaz oraz etycznie ocenić własne działania. Jest przygotowany do pracy we wszystkich rodzajach mediów: potrafi tworzyć dokumentalne formy reportaże prasowe, książkowe, radiowe oraz telewizyjne czy wielkoekranowe. Absolwent potrafi myśleć i pracować niezależnie, ale jest również przygotowany do pracy w grupie dzięki realizowanym pracom grupowym na warsztatach redakcyjnych. Wszyscy studenci są zobowiązani do stworzenia filmu dokumentalnego, którego pomysłem, scenariuszem oraz organizacją produkcji zajmują się sami od początku do końca. W tworzeniu towarzyszy im opiekun merytoryczny, który służy radami i wskazówkami, jednak nacisk kładziony jest na samodzielność, rozwijanie indywidualnej wrażliwości i kreatywności oraz praktyczne umiejętności, jak planowanie czasu, doskonalenie scenariusza, doskonalenie umiejętności rozmowy z ludźmi, pozyskiwanie dobrego materiału i jego profesjonalna obróbka.

Kompetencje społeczne

Absolwent dokumentalistyki posiada kompetencje w dziedzinie tworzenia form dokumentalnych: od reportażu przez inne formy dokumentalne po filmy dokumentalne.

Admission rules

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja obejmuje trzy etapy:

1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%);

Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów

2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 50%);

Sposób przeliczania oceny z egzaminu:

 • 60-55 – 100 punktów
 • 54-50 – 90 punktów
 • 49-45 – 80 punktów
 • 44-40 – 70 punktów
 • 39-35 – 60 punktów
 • 34-30 – 50 punktów
 • 29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. W przypadku każdej ze specjalności obowiązują zagadnienia związane z wiedzą ogólnodziennikarską oraz wiedzą ogólnohumanistyczną z zakresu podstaw prawa, historii, komunikowania masowego i ekonomii oraz zagadnienia związane z reportażem telewizyjnym oraz filmem dokumentalnym, jego historią oraz najnowszymi produkcjami, podstawowymi zagadnieniami technicznymi związanymi z przygotowaniem reportaży i filmów dokumentalnych

Zagadnienia do egzaminu

3/ Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio (z wagą 40%);

Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów
 • ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego

Na portfolio mogą się składać: zaświadczenie z odbycia praktyk w redakcji lub wydawnictwie, opublikowane artykuły w prasie lub internecie (ksero gazety lub wydruk ze strony wraz ze źródłem), płyta z audycją radiową lub programem telewizyjnym, w którym kandydat brał udział

Nieobecność na egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Date of exams

Termin egzaminu pisemnego: 23 lipca 2018 r. ul. Bednarska 2/4, sala kolumnowa, godz. 10:00

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24-25 lipca 2018 r. ul. Bednarska 2/4 s. 2,04 od godz. 10:00
(dokładny harmonogram rozmów będzie wysyłany na adres e-mail oraz przez system IRK
po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego)

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii