University of Warsaw / Faculty of Journalism, Information and Book Studies

Journalism and Media Studies, specialisation: Journalism, Advertising and Press Photography

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-21 23:59:59

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Wiedza

Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:

 1. o tendencjach we współczesnej fotografii i przemianach związanych z cyfryzacją tego medium; zna wpływ fotografii na sztuki plastyczne oraz orientuje się w relacjach: fotografia – sztuka współczesna
 2. o specyfice pracy fotoreportera prasowego, newsowego, reportażowego, pracującego dla dziennika, magazynu czy agencji fotograficznej; zna zasady używania i doboru właściwego sprzętu fotograficznego (analogowego, cyfrowego, średniego i dużego formatu), odpowiedniego do wykonywania różnorodnych, specyficznych zadań fotograficznych (plener, studio)
 3. o etyce fotoreportera oraz podstawach prawnych aspektów fotografii prasowej; wie na czym polega budowa fotoreportażu, potrafi znaleźć temat i się do niego przygotować, zna specyfikę fotografii prasowej i zasady współpracy z dziennikarzem, posiada wiedzę o roli światła, kompozycji i potrzebie wyboru odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania

Umiejętności

Student umie:

 1. samodzielnie zrealizować dokument fotograficzny od pomysłu do publikacji
 2. opisać przy pomocy zdjęć aktualny stan życia społecznego oraz toczące się procesy i przemiany społeczne dla potrzeb publikacji prasowych, książkowych i naukowych
 3. posługiwać się studyjnym sprzętem fotograficznym i oświetleniowym, stworzyć kompozycję reklamową, dokonać odpowiedniej obróbki cyfrowej zdjęć, ewentualnie wykonać montaż zdjęć reklamowych oraz wykonać fotoreportaż, zdjęcie pojedyncze, newsowe, a także dokonać selekcji własnego materiału zdjęciowego
 4. wykonać fotoreportaż oraz zdjęcia pojedyńcze, będące odpowiedzią na zlecenie
 5. wyedytować fotoreportaż składający się z kilkudziesięciu zdjęć; przygotować materiały prasowe - fotograficzne do publikacji w prasie na wybrany temat
 6. umie zilustrować każdy materiał prasowy dobrze wybranym zdjęciem; wie, jak współpracować z fotografami w celu zamówienia, edycji i publikacji zdjęć

Kompetencje

Student ma kompetencje do pracy fotoreportera w agencji fotograficznej, redakcji dziennika i magazynu. Ma świadomość i umiejętności profesjonalnej pracy w studio fotograficznym, potrafi wykonać montaż zdjęć reklamowych. Umie selekcjonować i archiwizować fotografie pozyskiwane z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do swojej aktywności zawodowej. Rozwija wiedzę, doskonali umiejętności, aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianej działalności zawodowej. Ma świadomość znaczenia etycznego postępowania w zawodzie i przestrzegania norm społecznych.

Admission rules

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja obejmuje trzy etapy:

1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%);

Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów

2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 50%);

Sposób przeliczania oceny z egzaminu:

 • 60-55 – 100 punktów
 • 54-50 – 90 punktów
 • 49-45 – 80 punktów
 • 44-40 – 70 punktów
 • 39-35 – 60 punktów
 • 34-30 – 50 punktów
 • 29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. W przypadku każdej ze specjalności obowiązują zagadnienia związane z wiedzą ogólnodziennikarską oraz wiedzą ogólnohumanistyczną z zakresu podstaw prawa, historii, komunikowania masowego i ekonomii oraz zagadnienia związane z historią i estetyką fotografii, podstawami fototechnicznymi oraz tematyką związaną ze współczesną fotografią

3/ Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio (z wagą 40%);

Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów
 • ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego

Na portfolio mogą się składać: 30 zdjęć na nośniku cyfrowym, podpisane swoim imieniem i nazwiskiem oraz peselem. Prosimy przynieść płytę na egzamin pisemny. Zostanie ona oddana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Nieobecność na egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Date of exams

Termin egzaminu pisemnego: 23 lipca 2018 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24-25 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii