University of Warsaw / Faculty of Journalism, Information and Book Studies

Journalism and Media Studies, Public Relations and Media Marketing

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-21 23:59:59

Limit of students

30

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Po zakończeniu studiów student posiada wiedzę:

 1. o mechanizmach komunikacji międzyludzkiej, percepcji informacji przez obywateli i społeczeństwo oraz znaczeniu tych mechanizmów dla procesów komunikowania się między jednostką a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia społecznego.
 2. na temat uwarunkowań prawnych i etycznych dotyczących działalności z zakresu PR, środków masowego przekazu i komunikacji społecznej.
 3. na temat zmian zachodzących w obrębie wiedzy o public relations z perspektywy krajowej i międzynarodowej.
 4. Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach skutecznego porozumiewania się.
 5. Zna szczegółowe uwarunkowania i techniki reklamy i planowania mediów, struktury rynku reklamowego i medialnego w kraju i za granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji marketingowej w procesie komunikowania i oddziaływaniu na odbiorców.
 6. z zakresu opinii publicznej i metod badawczych w public relations niezbędną do ich skutecznego i właściwego wykorzystania w procesie komunikowania.
 7. Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o komunikowaniu, public relations, marketingu, reklamy, itp.

Umiejętności

Student posiada umiejętności:

 1. dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk z obszaru komunikowania masowego, public relations, marketingu i reklamy, wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami z rzeczonych obszarów.
 2. Ma umiejętność opisu i krytycznej analizy procesów komunikowania i działań public relations na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej z tego zakresu oraz formułowania własnych opinii na ten temat.
 3. Poddaje pogłębionej analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, public relations, marketingu, reklamy, planowania mediów, itp. i na tej podstawie formułuje własne opinie oraz stawia, a następnie weryfikuje hipotezy badawcze, prognozuje i modeluje złożone procesy społeczne z zakresu komunikowania.
 4. Umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, interpretować i użytkować informacje przy wykorzystaniu źródeł i sposobów zasadnych dla public relations i komunikowania społecznego.

Kompetencje

 1. Inicjuje i organizuje działania grupowe z zakresu public relations i komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów.
 2. Potrafi kierować zespołami realizującymi konkretne działania i projekty public relations, potrafi pełnić rolę negocjatora i arbitra w oparciu o znajomość technik skutecznego komunikowania.
 3. Przewiduje wieloaspektowe skutki społeczne, gospodarcze i prawne projektowanej i prowadzonej działalności, za które ponosi odpowiedzialność instytucjonalną i etyczną.
 4. Potrafi samodzielnie i krytycznie rozwijać zdobytą wiedzę i doskonalić zdobyte umiejętności zarówno w zakresie przedmiotowym public relations, jak i pozostałych.
 5. Odpowiedzialnie projektuje, wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe.

Admission rules

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja obejmuje trzy etapy:

1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%);

Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów

2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 50%);

Sposób przeliczania oceny z egzaminu:

 • 60-55 – 100 punktów
 • 54-50 – 90 punktów
 • 49-45 – 80 punktów
 • 44-40 – 70 punktów
 • 39-35 – 60 punktów
 • 34-30 – 50 punktów
 • 29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. W przypadku każdej ze specjalności obowiązują zagadnienia związane z wiedzą ogólnodziennikarską oraz wiedzą ogólnohumanistyczną z zakresu podstaw prawa, historii, komunikowania masowego i ekonomii oraz wiedza z zakresu teorii i praktyki PR, reklamy i marketingu, propagandy

Zagadnienia do egzaminu

3/ Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio (z wagą 40%);

Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 70 punktów
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów
 • ocena dostateczna – 50 punktów
 • ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego

Na portfolio mogą się składać: zaświadczenie z odbycia praktyk w Agencji Rublic Relations lub Instytucji Public Relations, opublikowane artykuły w prasie lub internecie o tematyce Public Relations (ksero gazety lub wydruk ze strony wraz ze źródłem)

Nieobecność na egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Date of exams

Termin egzaminu pisemnego: 23 lipca 2018 r. ul. Bednarska 2/4
od A do N aula kolumnowa godz. 12.00
od O do Ż sala 2,13 godz. 12.00

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24-25 lipca 2018 r. ul. Bednarska 2/4 sale: 0,05, 0,06, 0,07 od godz. 10:00
(dokładny harmonogram rozmów będzie wysyłany na adres e-mail oraz przez system IRK po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego)

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 28 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii