University of Warsaw / Faculty of History / Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

Ethnology and cultural anthropology

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-07-01 to 2018-09-15 23:59:59

Limit of students

25

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa pogłębioną wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe. Opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność. Badania terenowe na tym poziomie kształcenia student realizuje samodzielnie. Absolwentom studiów licencjackich na innych kierunkach zapewniamy pomoc w przygotowaniu się do badań w trybie indywidualnym.

Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:

 • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
 • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
 • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
 • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
 • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.

Efekty kształcenia na kierunku etnologia w profilu ogólnoakademickim

Wiedza

Absolwent studiów:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • ma poszerzoną wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie zastosowania metody etnograficznej;

Umiejętności

Absolwent studiów:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska o charakterze społecznym i kulturowym w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • potrafi korzystać ze źródeł zastanych i wywołanych, analizować i przetwarzać pozyskane z nich informacje;
 • posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
 • umie samodzielnie przygotować projekt badawczy, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt;
 • posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych źródeł i literatury przedmiotu;

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów:

 • potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników i odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu badawczego i aktywizującego.

Admission rules

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

 • Ocena z dyplomu jw. – max. 10 punktów
 • Projekt badawczy pracy magisterskiej – max. 40 punktów.

Przy ocenie projektu brane są pod uwagę: umiejętność problematyzacji tematu, umiejętność postawienia tezy głównej, umiejętność zaprogramowania badań terenowych, podanie wstępnej literatury przedmiotu, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Dodatkowo punktowane będzie bieżące zaangażowanie w projekty badawcze.

 • Rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu pracy magisterskiej prowadzona w języku polskim– max. 50 punktów.

Na ocenę wypowiedzi ma wpływ wykorzystanie literatury ze studiów licencjackich – max. 25 pkt., umiejętność formułowania wypowiedzi i odwołania do pojęć i teorii antropologicznych – max. 25 pkt.
Kandydaci, którzy uzyskali w czasie rozmowy poniżej 20 punktów, nie zostaną przyjęci.

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będzie przedstawiona przez kandydata koncepcja pracy magisterskiej. Koncepcja powinna obejmować: wstępnie sformułowany temat badań, podstawowe pytania badawcze, założenia metodologiczne i teoretyczne, odniesienie planowanych badan do istniejącej literatury przedmiotu i teorii antropologicznej, a także ramowy plan badan (gdzie i kiedy kandydat zamierza prowadzić badania). Wymagana koncepcja ma charakter wstępny, a ostateczny temat i kształt pracy będzie wyłaniał się stopniowo w trakcie studiów magisterskich.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Date of exams

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 20-21 września 2018 r.

Dokładną datę i godzinę rozmowy otrzymają Państwo w mailu zwrotnym, po przesłaniu projektu badawczego na adres etnologia@uw.edu.pl (uwaga osoby, które nie opłacą rekrutacji w terminie nie będą dopuszczone do rozmowy).

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r.

Additional documents

Termin przysłania projektu badawczego pracy magisterskiej - 18 września 2018 r
Projekt należy wysłać na adres mailowy: etnologia@uw.edu.pl

Dowiedz się więcej na temat naszych badań, seminariów, zajęć: https://www.etnologia.uw.edu.pl

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 24-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej