Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

26

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa pogłębioną wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe. Opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność. Badania terenowe na tym poziomie kształcenia student realizuje samodzielnie. Absolwentom studiów licencjackich na innych kierunkach zapewniamy pomoc w przygotowaniu się do badań w trybie indywidualnym.

Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:

 • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
 • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
 • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
 • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
 • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.

Efekty kształcenia na kierunku etnologia w profilu ogólnoakademickim

Wiedza

Absolwent studiów:

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • ma poszerzoną wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie zastosowania metody etnograficznej;

Umiejętności

Absolwent studiów:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska o charakterze społecznym i kulturowym w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • potrafi korzystać ze źródeł zastanych i wywołanych, analizować i przetwarzać pozyskane z nich informacje;
 • posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
 • umie samodzielnie przygotować projekt badawczy, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt;
 • posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych źródeł i literatury przedmiotu;

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów:

 • potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników i odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu badawczego i aktywizującego.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

 • Ocena z dyplomu jw. – max. 10 punktów
 • Projekt badawczy pracy magisterskiej – max. 40 punktów.

Przy ocenie projektu brane są pod uwagę: umiejętność problematyzacji tematu, umiejętność postawienia tezy głównej, umiejętność zaprogramowania badań terenowych, podanie wstępnej literatury przedmiotu, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Dodatkowo punktowane będzie bieżące zaangażowanie w projekty badawcze.

Rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu pracy magisterskiej prowadzona w języku polskim– max. 50 punktów.

Na ocenę wypowiedzi ma wpływ wykorzystanie literatury ze studiów licencjackich – max. 25 pkt., umiejętność formułowania wypowiedzi i odwołania do pojęć i teorii antropologicznych – max. 25 pkt.

Kandydaci, którzy uzyskali w czasie rozmowy poniżej 20 punktów, nie zostaną przyjęci.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18-19 września 2017 r.

Projekt pracy magisterskiej należy wysłać do 15 września 2017 na adres: etnologia@uw.edu.pl
Data i godzina rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wysłana mailem kandydatom którzy:
- zarejestrują się w systemie IRK
- opłacą opłatę rekrutacyjną
- przyślą mailem projekt pracy magisterskiej do 15.09.2017

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22 i 25 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Skład komisji rekrutacyjnej:
Przewodniczący - dr hab. Sławomir Sikora
Sekretarz - mgr Justyna Jasionowska
Członkowie komisji - dr Magdalena Lubańska; dr Łukasz Smyrski; mgr Małgorzata Kowalska