Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

9

Język wykładowy

polski

Opis

 

Limit miejsc: 9 (8 miejsc na podstawie wyników z dotychczasowych studiów i 1 miejsce na podstawie egzaminu).

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku energetyka i chemia jądrowa:

 • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii, a także zna jej historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości;
 • posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki i metod matematycznych; potrafi budować modele matematyczne, a także samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody;
 • zna zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne; jest zaznajomiony z działaniem aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe;
 • posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w dziedzinie fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych;
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych;
 • potrafi przygotować i prezentować referaty a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów:

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem

(S-Smin)/(Smax-Smin) ,

gdzie Smaxjest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Sminjest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0
 • dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0
 • dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0
 • dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 500 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

 1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera,
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii:

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.

Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Forma egzaminu: pisemny

Zagadnienia egzaminacyjne: zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima programowe).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 2 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 18-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii