University of Warsaw / Faculty of Chemistry

Nuclear Power Engineering and Nuclear Chemistry, parallel studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku energetyka i chemia jądrowa:

  • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii, a także zna jej historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości;
  • posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki i metod matematycznych; potrafi budować modele matematyczne, a także samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody;
  • zna zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne; jest zaznajomiony z działaniem aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe;
  • posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w dziedzinie fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych;
  • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Qualification procedure for parallel studies

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen po pierwszym roku na podstawowych studiach II stopnia (minimum 4,0).

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 18-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii