University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Economics, specialisation International Economics

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

20

Language

Polish

Description

 


Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Celem studiów II stopnia jest poznanie teorii ekonomii, jej zastosowań z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych. Absolwent studiów II stopnia specjalności „Ekonomia międzynarodowa” posiada głęboką wiedzę teoretyczną z zakresu mikro- i makroekonomii (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), teorii międzynarodowej wymiany dóbr (teoria wymiany międzynarodowej), przepływów kapitału i technologii (makroekonomia gospodarki otwartej, finanse międzynarodowe, innowacje i międzynarodowy transfer technologii) i migracji (rynek pracy w gospodarce otwartej), a także wiedzę o alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni (nowa geografia ekonomiczna), a dzięki temu dogłębnie rozumie funkcjonowanie gospodarki otwartej. Absolwent wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Wie również, jak rozwój ekonomii dostosowywał się do zmian gospodarczego otoczenia i że jest to proces ciągły. Rozumie niejednolitość podejść do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, rozumie jej przyczyny i kontekst stosowania. Wie, jakimi narzędziami analitycznymi (jakościowymi i ilościowymi) dysponuje ekonomia i dyscypliny społeczne i jak je one wykorzystują w badaniach zjawisk gospodarczych i społecznych, zwłaszcza zachodzących w obrębie instytucji publicznych, na styku oddziaływania sektora publicznego i prywatnego oraz w odniesieniu do kształtowania się istotnych procesów poddawanych wpływowi polityk państwa w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent nabył podczas studiów specjalistyczną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny ekonomii międzynarodowej, z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych służących do projektowania i prowadzenia własnych badań w obszarze handlu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, przepływów czynników produkcji i transferów technologii. Absolwent zna i rozumie zaawansowane teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, zaawansowanej teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej, przepływów czynników produkcji i lokalizacji działalności gospodarczej na świecie. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych. Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rynków międzynarodowych (pracy, kapitału, technologii). Rozumie i zna zasady i uwarunkowania prowadzonej polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej. Zna i rozumie uwarunkowania instytucjonalne w gospodarce globalnej. Zna i rozumie uwarunkowania historyczne i geograficzne procesów zachodzących w gospodarce globalnej.

Absolwenci wszystkich studiów II stopnia WNE wiedząc, jak funkcjonuje gospodarka i rozumiejąc jej mechanizmy, potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju czy grupy krajów, stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwent Ekonomii Międzynarodowej potrafi ponadto identyfikować najważniejsze problemy i kierunki badawcze, potrafi wykorzystywać poznane zaawansowane metody badawcze do analizy takich problemów jak: ocena skutków handlu międzynarodowego, skutków dobrobytowych liberalizacji polityki handlowej, przepływów czynników produkcji dla funkcjonowania poszczególnych rynków w krajach importujących i eksportujących, czy przyczyn i następstw transferu technologii.

Absolwenci potrafią formułować zalecenia względem kształtowania polityki gospodarczej z uwzględnieniem czynników o charakterze międzynarodowym. Potrafią prowadzić zaawansowane analizy współzależności gospodarczych w ramach ugrupowań integracyjnych na poziomie równowagi ogólnej oraz poszczególnych rynków.

Program zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności syntezy oraz krytycznej analizy literatury, umiejętność identyfikacji oraz sformułowania problemu badawczego i hipotez, zdolność do sporządzenia planu badania, zebrania oraz obróbki danych statystycznych, identyfikacji właściwej metody badawczej i jej użycia, a także umiejętność interpretacji oraz sprawnej prezentacji uzyskanych wyników badań. Absolwent potrafi krytycznie oceniać stosowane modele i teorie, znając ich założenia i ograniczenia. Potrafi wskazywać przyczyny i analizować konsekwencje poszczególnych zjawisk w gospodarce globalnej, a także potrafi określić kierunki wzajemnych zależności pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów.

Absolwenci potrafią swobodnie posługiwać się terminologią anglojęzyczną, co pozwala na nieustanne pogłębianie wiedzy w styczności z najnowszą literaturą światową oraz na wykorzystywanie i doskonalenie własnych umiejętności w projektach o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent w trakcie studiów zdobywa umiejętności stosowania zaawansowanych statystycznych i ekonometrycznych narzędzi analizy ekonomicznej (zaawansowana ekonometria, makroekonometria); potrafi formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarówno w pracy naukowej, eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych przede wszystkim związane z funkcjonowaniem w otoczeniu międzynarodowym (m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, kształtowania pozycji konkurencyjnej firmy w warunkach gospodarki otwartej oraz negocjacji międzynarodowych).

Absolwent ma ponadto umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym zmian na rynku pracy. Potrafi pracować i samodzielnie i w grupie, jak również koordynować pracę innych osób w zespołach badawczych. Dzięki studiom zyskuje postawę otwartości intelektualnej, kreatywności i elastyczności, zdolności do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

Wszystko to razem sprawia, że absolwenci studiów II stopnia specjalności „Ekonomia międzynarodowa” mogą z powodzeniem starać się o zatrudnienie na stanowiskach wyższego szczebla menedżerskiego w sektorze prywatnym, na których praca wymaga wiedzy merytorycznej i umiejętności współpracy gospodarczej międzynarodowej. Mogą też pracować w instytucjach publicznych ukierunkowanych na współpracę międzynarodową w charakterze ekspertów. Solidne podstawy edukacji ekonomicznej pozwalają także absolwentom na skuteczne podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Z racji dużego nacisku położonego na podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym, absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i za granicą.

Studia w WNE kształcą umiejętność samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, świadomego budowania własnej kariery zawodowej w ciągu całego życia. Stanowią również znakomite przygotowanie do edukacji ustawicznej, w tym także do studiów podyplomowych i doktorskich we wszystkich renomowanych uczelniach - europejskich i światowych, zwłaszcza w zakresie ekonomii, finansów, handlu międzynarodowego, jak i kierunków zajmujących się analizą ilościową w zakresie nauk społecznych lub pokrewnych.

Admission rules

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 380 punktów.

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen.
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany     program studiów o średniej z całego toku studiów.
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

3) Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów:

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65),
b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c),
c) oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
 2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
 3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
 4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

4) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 3c.

 1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 3c.
 2. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
 3. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.

5) Sylabusy wymienione w punkcie 4c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i 4 punktu 3c) kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

6) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.

a) Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim.
b) Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1).

3) Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
b) Suplementu do dyplomu.
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).

4) Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.

Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 3e), liczby 80, przy czym w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW),oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy:

 1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
 2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
 3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
 4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 3 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

5) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 4.

a) Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 4.
b) Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 4. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
c) Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.

6) Sylabusy wymienione w punkcie 5c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i4 punktu 4) kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

7) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2018 r.

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych