University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Economics, specialisation Business Economics

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

3

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Studia drugiego stopnia w zakresie Ekonomii Przedsiębiorstwa są adresowane do osób, które pragną połączyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz analizy finansowej i zarazem nabyć zaawansowane umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwent studiów II stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych – niezależnie od kierunku i specjalności swoich studiów - ma pogłębioną wiedzę z ekonomii na wysokim poziomie, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i w makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie problemy gospodarki międzynarodowej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami zwłaszcza z demograficznymi i społecznymi.

Absolwent wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Wie również, jak rozwój ekonomii dostosowywał się do zmian gospodarczego otoczenia i że jest to proces ciągły. Rozumie niejednolitość podejść do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, rozumie jej przyczyny i kontekst stosowania.

Wie, jakimi narzędziami analitycznymi (jakościowymi i ilościowymi) dysponuje ekonomia i dyscypliny społeczne i jak je one wykorzystują w badaniach zjawisk gospodarczych i społecznych, zwłaszcza zachodzących w obrębie instytucji publicznych, na styku oddziaływania sektora publicznego i prywatnego oraz w odniesieniu do kształtowania się istotnych procesów poddawanych wpływowi polityk państwa. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych służących do projektowania i prowadzenia własnych badań.

Absolwent rozumie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i rozumie mechanizmy nim rządzące. Wie, jak tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całej gospodarki. Absolwent jest w szczególności przygotowany do prowadzenia analiz sektorowych, czemu służy znajomość polityki gospodarczej, organizacji przemysłu i regulacji ekonomicznych, także w kontekście międzynarodowym. W szczególności absolwent wie, jak diagnozować aktualną i prognozować przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, podejmować adekwatne do nich decyzje i realizować odpowiednie zadania. Absolwent nie poprzestaje na typowym zestawie działań, bo dzięki innowacyjnemu programowi studiów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne w obecnych czasach jest wychodzenie daleko poza utarte standardowe metody. Dodatkowo, absolwent wie, jak można szybko przystosować się do zmieniającego się otoczenia, a dzięki szerokiemu spojrzeniu i przenikliwości wie, jak dostrzec rozwiązania, których nie widzą inni.

Absolwenci studiów WNE wiedząc, jak funkcjonuje gospodarka i rozumiejąc jej mechanizmy, potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju, stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. Absolwent posiada zestaw komplementarnych kompetencji analitycznych, menedżerskich i społecznych, które pozwalają mu sprawdzić się na dowolnych stanowiskach menedżerskich i analitycznych.

Absolwent jest przygotowany do szczegółowego analizowania projektów inwestycyjnych i sytuacji konkurencyjnej firm, co umożliwia przygotowanie z rachunkowości i finansów oraz w zakresie stosowania narzędzi analitycznych. Absolwent sprawnie posługuje się technikami modelowania, prognozowania i analizy scenariuszy rozwoju procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Jest zdolny do stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych i analizy informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji operacyjnych zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Umie selekcjonować informacje i na ich podstawie tworzyć opracowania materiałów potrzebnych do konstruowania szeroko rozumianych strategii przedsiębiorstwa.

Absolwent dysponuje ogólnymi i specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych oraz redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Potrafi komunikatywnie przedstawiać dorobek nauki na zaawansowanym poziomie, wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje.

Potrafi samodzielnie zaproponować, a następnie skonstruować analizę i badanie na zadany temat i wyszukiwać zaawansowaną literaturę przedmiotu, pogłębiając przy tym własną wiedzę. Umie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, w tym wybrać odpowiednią metodę badań oraz postępowania mającego na celu zastosowanie wyników analiz w praktyce. Rozumie znaczenie poszukiwania oryginalnych rozwiązań problemów ekonomicznych.

Potrafi identyfikować różne racje ekonomiczne i społeczne i prowadzić negocjacje zmierzające do ich realizacji. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali i przewidywać możliwości (ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne) ich realizacji oraz takież skutki.

Potrafi też prezentować wyniki analiz, dyskutować o nich z użyciem argumentów zawodowych, podbudowanych znajomością zaawansowanej teorii i aktualnego stanu badań empirycznych. Umie formułować wypowiedzi i oceny na tematy zawodowe (również na forach publicznych) oraz podejmować dyskusję z ocenami i poglądami nieuzasadnionymi z fachowego punktu widzenia. Potrafi również – w przypadku braku podstaw do jednoznacznych rozstrzygnięć ekonomicznych w obrębie danego problemu - przedstawiać analizę kosztów i korzyści z przyjęcia różnych, możliwych rozwiązań.

Może te zadania wykonywać w samodzielnie lub w toku pracy zespołowej, bowiem w trakcie zajęć studenci pracują zarówno samodzielnie, jak i w grupach projektowych. Potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do wykonania powierzonych zadań, planować przedsięwzięcia służące ich realizacji, kierować ich pracami w sposób odpowiedzialny i rzetelny. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali i przewidywać możliwości (ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne) ich realizacji oraz takież skutki.

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania takich postaw. Przestrzega zasad praw autorskich.

Absolwent – ma podstawy – do podejmowania się zadań wymagających użycia języka obcego, w tym w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent zna zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, tworzenia organizacji non-profit, współpracy z instytucjami publicznymi, metody rekrutacji do firm prywatnych, ubiegania się o fundusze strukturalne. Ma także umiejętność podejmowania samodzielnej działalności w interesie publicznym lub własnym.

Absolwent studiów WNE wykształcił umiejętność samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji oraz świadomego budowania własnej kariery zawodowej w ciągu całego życia. Wybierając odpowiadające sobie zajęcia wie, że sam jest odpowiedzialny za ukształtowanie swojej wiedzy i umiejętności. Ma świadomość, że wiedza i narzędzia analizy rozwijają się i że ich aktualizacja jest koniecznością zawodową. Rozumie związek swojej dyscypliny z innymi i konieczność poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, także w zakresie tychże. Jest przygotowany do edukacji ustawicznej, w tym także do studiów podyplomowych i studiów doktorskich we wszystkich renomowanych uczelniach – zagranicznych i krajowych.

Ponadto, absolwent studiów II stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa ma wykształcone postawy i cechy niezbędne do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym firm oraz funkcjonowania organizacji na rynku globalnym. Poza pewnością siebie i umiejętnością poruszania się środowiskach biznesowych, absolwenta cechuje umiejętność integrowania wiedzy z różnych przedmiotów, zdolność do dokonywania krytycznej analizy, interpretacji, projektowania i wdrażania procesów zmian w przedsiębiorstwie. Połączenie wiedzy o możliwościach analitycznych rozwiązań ze świadomością realiów prawno-gospodarczych pozwala efektywnie formułować i podejmować strategiczne decyzje dotyczące budowania wartości przedsiębiorstwa.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów, od których wymaga się wysokich kompetencji w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą.

Celem kształcenia na studiach II stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa jest zapewnienie absolwentowi możliwość wyboru praktycznie dowolnej przyszłej ścieżki zawodowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w warunkach wysoce konkurencyjnego otoczenia krajowego i międzynarodowego, co więcej są przygotowani do kierowania transnarodowymi korporacjami i instytucjami. Absolwent łączy w sobie umiejętność kierowania ludźmi w dużych i małych organizacjach oraz bardzo dobre przygotowanie analitycznie i narzędziowe. Absolwent specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa jest w swojej istocie merytorycznym ekspertem i analitykiem, który może pełnić rolę przywódcy w dowolnym typie organizacji.

Absolwent może pracować m.in. na stanowiskach analityka, kontrolera finansowego, konsultanta lub doradcy ekonomicznego w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit, może z powodzeniem ubiegać się o pracę w instytucjach edukacyjnych i badawczych, gdzie wielkim atutem będą uzyskane w trakcie studiów umiejętności analityczne.

Admission rules

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 380 punktów.

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen.
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany     program studiów o średniej z całego toku studiów.
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

3) Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów:

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65),
b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c),
c) oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
 2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
 3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
 4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

4) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 3c.

 1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 3c.
 2. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
 3. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.

5) Sylabusy wymienione w punkcie 4c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i 4 punktu 3c) kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

6) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc.

Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą według poniższych zasad:

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.

a) Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim.
b) Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1).

3) Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
b) Suplementu do dyplomu.
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).

4) Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.

Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 3e), liczby 80, przy czym w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW),oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy:

 1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
 2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
 3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
 4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 3 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

5) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 4.

a) Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 4.
b) Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 4. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
c) Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.

6) Sylabusy wymienione w punkcie 5c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i4 punktu 4) kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

7) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych