Uniwersytet Warszawski / Centrum Europejskie UW

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-11 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają dwa lata. Po przedstawieniu i obronie pracy magisterskiej studenci otrzymują tytuł magistra europeistyki. Najlepsi spośród nich mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia) i uzyskać stopień doktora.

Czego i jak uczymy?
Studia „europeistyka - studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny i przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia z jednej strony zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.
W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji:
- Polityka zagraniczna Unii Europejskiej;
- System prawny Unii Europejskiej;
- Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie.
Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dodatkową praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziadzinach. Często gościmy jako wykładowców znanych naukowców z kraju i zagranicy; zapraszamy także naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.
Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany. Dysponujemy także bogatą ofertą praktyk zawodowych.
Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów pragnie łączyć naukę z pracą, staramy się więc układać program naszych zajęć w taki sposób, aby zaczynały się one wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa te obowiązki!

Jakie są kariery naszych absolwentów?
Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego.
My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby te umiejętności były jak najbardziej pogłębione dzięki zdobyciu gruntownego wykształcenia akademickiego. Jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby nasi studenci zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania czy znajomości procedur grantowych) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.
Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.
Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

R = 100 x S + B
gdzie:
R - liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia;
S - średnia z toku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich;
B - 45 pkt za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni.

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 545.
Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie przeliczona do skali 2-5.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dodatkowe 45 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymają absolwenci legitymujący się dyplomem licencjata zdobytym na kierunku europeistyka w dowolnej uczelni wyższej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 17-18 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskie