University of Warsaw / Centre for Europe

European Studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

67

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają dwa lata. Po przedstawieniu i obronie pracy magisterskiej studenci otrzymują tytuł magistra europeistyki. Absolwenci kierunku mogę kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia) i uzyskać stopień doktora.

Czego i jak uczymy?

Kierunek „europeistyka - studia europejskie” ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na procesach zachodzących w Europie, jak i na relacjach Europy ze światem. Na zajęciach są one przedstawiane z perspektywy politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych i bezpieczeństwa. Nasze studia obejmują nie tylko zagadnienia integracji europejskiej, czyli dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Interesują nas także szersze zagadnienia, takie jak np.: europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Dużą część programu studiów stanowią zajęcia do wyboru. Umożliwiają one kształtowanie ścieżki edukacyjnej według własnych zainteresowań i planów związanych z karierą zawodową. Przede wszystkim proponujemy naszym studentom wiedzę z zakresu relacji Unii Europejskiej i Europy ze światem, najbliższym otoczeniem i odległymi regionami. Innym tematem studiów, jaki proponujemy, są wewnętrzne problemy i aktualne wyzwania stojące przed UE i Europą. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dalszego rozwoju gospodarczego naszego kontynentu i jego pozycji w zglobalizowanym świecie; sporami i konfliktami międzynarodowymi w Europie; obecnością mniejszości narodowych, uchodźców i muzułmanów w Europie oraz różnorodnymi, a coraz bardziej widocznymi na europejskiej scenie ruchami społecznymi. Uzupełnieniem tych zagadnień są zajęcia, które rozszerzają perspektywę rozumienia powyższych problemów, np. takie jak: protokół dyplomatyczny, organizacje międzynarodowe, polityka energetyczna i alternatywne źródła energii, modele kapitalizmu w Europie. Pasjonatom prawa europejskiego oferujemy zajęcia pogłębiające wiedzę z tej problematyki, a osobom, które nie miały do tej pory styczności z tymi zagadnieniami zapewniamy podstawową wiedzę z tego zakresu. Oferujemy zajęcia dedykowane dla przyszłych pracowników polskiej i unijnej administracji publicznej oraz tych, którzy zamierzają zajmować się informowaniem społeczeństw.

Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów pragnie łączyć naukę z pracą, staramy się więc układać program naszych zajęć w taki sposób, aby zaczynały się one wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa te obowiązki!

Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dużą i różnorodną praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziedzinach. Często gościmy jako wykładowców znanych naukowców z kraju i zagranicy; zapraszamy także naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

W roku akademickim 2016/2017 nasze studia zostały ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która stanowi najważniejszą w naszym kraju instytucję oceniającą poziom dydaktyczny poszczególnych jednostek akademickich. Rezultatem przeprowadzonej wizytacji i szczegółowej analizy naszej działalności było przyznanie Centrum Europejskiemu - jako jednej z nielicznych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - pięciu bardzo dobrych ocen we wszystkich badanych kategoriach. Stanowi to nasz wielki zbiorowy sukces wykazujący bardzo wysoką jakość naszych studiów.

Priorytetem Centrum Europejskiego jest jakość zajęć dydaktycznych. Na rok akademicki 2018/2019 dla studiów II stopnia zaplanowaliśmy program nowych działań projakościowych, które powinny zaciekawić studentów tematyką naszych zajęć i pozwolić im zrozumieć, w jaki sposób wiedza akademicka może być wykorzystywana w praktyce. Przede wszystkim planujemy cykle zajęć seminaryjno-warsztatowych z udziałem zagranicznych gości zaproszonych do nas specjalnie na zajęcia. Dadzą one studentom okazję zapoznania się z innymi spojrzeniami na omawiane problemy. W ramach grupy zajęć omawiających stosunki Unii Europejskiej z różnymi częściami świata zaprosiliśmy trzech profesorów z zagranicy, którzy przedstawią pozaeuropejski (chiński, indyjski i afrykański) punkt widzenia. W ramach zajęć z polityki wschodniej Unii Europejskiej zaplanowaliśmy ciekawe spotkania z naszymi partnerami z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, którzy przedstawią ukraiński punkt widzenia. Dla najbardziej aktywnych studentów przewidzieliśmy także wyjazd studyjny do Lwowa w celu wymiany poglądów z ukraińskimi wykładowcami i studentami. Wyjazdy studyjne przewidzieliśmy także na zajęciach poświęconych kwestiom migracji. Grupa studentów z opiekunem naukowym odwiedzi gdyńskie Muzeum Emigracji, aby w lepszy sposób zrozumieć złożoność problemów migracji i zdać sobie sprawę, że są one częścią także polskiej historii. Studenci będą mieli także okazję zapoznać się z niemieckim punktem widzenia na rozwój kapitalizmu w naszej części Europy, który zostanie przedstawiony przez zagranicznego gościa. Ważną częścią naszego programu projakościowego na przyszły rok akademicki są spotkania z praktykami, którzy z jednej strony będą przykładem kariery zawodowej europeisty, z drugiej zaś zaprezentują wycinek swojej pracy związanej z problematyką studiów europejskich (kontroli działań UE przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i wdrażania e-governance w polskiej administracji). Ukoronowaniem działań projakościowych będzie projekt naukowy, w którym wybrani seminarzyści pod okiem promotora będą przygotowywać prace magisterskie rozwiązujące konkretny problem zewnętrznego podmiotu. Studenci utworzą zespół, który będzie analizował złożony, wielosektorowy problem. Efekty ich prac zostaną opublikowane, a autorom wypłacone honoraria.

Pracujemy także nad tym, aby w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i jej otoczeniu, umożliwić studentom udział w grze strategicznej symulującej proces rozwiązywania problemów w regionie, który wcześniej dotknięty był konfliktem zbrojnym. Zajęcia tego rodzaju są unikalną innowacją dydaktyczną oferowaną na bardzo nielicznych kierunkach studiów. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ją zaoferować już w roku akademickim 2018/2019.

Zatwierdzony program działań projakościowych wraz z ich opisem zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej wiosną 2018 r.

Jakie są kariery naszych absolwentów?

Oryginalne interdyscyplinarne połączenie przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego. Trudne ćwiczenia łączenia wiedzy z różnych dyscyplin owocują cennymi umiejętnościami elastycznego odnajdywania się w wielu środowiskach zawodowych. Program naszych studiów odpowiada na wyzwania współczesnych rynków pracy. Pracodawcy oczekują od absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego aktywnej postawy, umiejętności samodzielnego doskonalenia się i dostosowania do zmieniających się warunków.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Sejmu), firmach public relations, centrach informacyjnych i mediach (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej. Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Admission rules

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

R = 100 x S + B
gdzie:
R - liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia;
S - średnia z toku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich;
B - 45 pkt za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni.

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 545.
Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie przeliczona do skali 2-5.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce egzaminu: 18 lipca 2018 roku, godz. 10.00, sala 214 Centrum Europejskie UW, Warszawa, al. Niepodleglosci 22

Exceptions from admission procedure

Dodatkowe 45 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymają absolwenci legitymujący się dyplomem licencjata zdobytym na kierunku europeistyka w dowolnej uczelni wyższej, którzy otrzymali na dyplomie ocenę co najmniej dobrą.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Additional information

Więcej o Centrum Europejskim i studiach na stronie internetowej.
Przyjmowanie dokumentów: 23-24 lipca 2018 r., al. Niepodległości 22, pok. 202

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskie