University of Warsaw / Faculty of Physics

Applications of physics in biology and medicine, Molecular biophysics

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Limit miejsc 2 w tym: 1 - kwalifikacja na podstawie ocen ze studiów, 1 - kwalifikacja na podstawie egzaminu.

Celem studiów II stopnia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie jest zapewnienie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, chemii, biologii i technologii informatycznych, obsługi aparatury badawczej, stosowania zaawansowanych metod komputerowych oraz metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biofizycznych i/lub biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych, komunikacji z biologami i z personelem placówek medycznych. Absolwent studiów II stopnia będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym, zbierać i przetwarzać informacje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zyska przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się badaniami biofizycznymi lub biomedycznymi, a więc w placówkach badawczych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, instytucjach medycznych. Dzięki uzyskanej wiedzy oraz nabytym umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie zyskają przygotowanie i motywację do dalszego uczenia się, a w szczególności podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie biofizyki, bioinformatyki, neuroinformatyki, fizyki medycznej lub biofizyki i biochemii widzenia. Działania reformatorskie ulepszające nauczanie, inicjacja kierunków interdyscyplinarnych i związane z tym nowe techniki nauczania, które dostarczają zróżnicowaną ofertę edukacyjną, są zapisane w „Strategii Uniwersytetu Warszawskiego” oraz w „Misji i Strategii Wydziału Fizyki UW”. Nowe programy studiów i zdefiniowane dla nich efekty kształcenia są oparte na prowadzonych na Wydziale badaniach naukowych o wysokiej jakości w zakresie fizyki i nauk interdyscyplinarnych, co zapewnia szerokie otwarcie na otoczenie społeczno-gospodarcze i potrzeby kadrowe gospodarki opartej na wiedzy, a także rozwój różnych form popularyzacji i upowszechniania nauk.

Celem studiów II stopnia w zakresie biofizyki molekularnej jest zapewnienie studentom harmonijnego, interdyscyplinarnego kształcenia we wszystkich wymienionych dziedzinach nauk przyrodniczych na poziomie ponadlicencjackim, według specjalne w tym celu opracowanego programu studiów. Absolwenci specjalności biofizyka molekularna będą przygotowani do operowania rozszerzoną wiedzą z zakresu biologii, fizyki i chemii. Uzyskują umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury badawczej i stosowania związanych z nią metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania złożonych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Będą także praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznych i diagnostycznych.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]

gdzie:

Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5)

w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej)

h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)

S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen.

i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

  1. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i astronomii: 1,5
  2. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 1,5
  3. dla przedmiotów z zakresu programowania, metod numerycznych i modelowania: 1,5
  4. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0
  5. dla pozostałych: 0,0

Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 100000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.

2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od zera.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Uzyskana ocena

w skali od … do ...

Waga przedmiotu

Wynik

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki z elementami chemii i biologii na poziomie studiów pierwszego stopnia kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (minima programowe).

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu wstępnego.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 6 lipca 2018 r., godz. 10:00-13:00

Date of exams

Termin egzaminu pisemnego: 5 lipca 2018 r., godz. 10:00-13:00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Fizyki