University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Finance, investments and accounting

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

40

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Studia II stopnia na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość prowadzone są na:
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość;
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość;, specjalność finanse publiczne i podatki.

Podczas studiów uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty podstawowe, wspólne dla studentów danego roku, po ukończeniu których student będzie posiadał zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach (warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów).

Dzięki tym zajęciom absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat mikrostruktury rynków finansowych oraz podstawowych operacji inwestycyjnych na tych rynkach, zna główne empiryczne i analityczne modele wykorzystywane przez finansistów w inwestycjach i metody ich implementacji praktycznej, jak również dysponuje wiedzą dotyczącą aktywnych strategii inwestycyjnych oraz działalności inwestorów instytucjonalnych i ich roli na współczesnych rynkach finansowych. Absolwent ma też wiedzę na temat sformalizowanej analizy rynków finansowych, modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki (cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut).

Absolwent ma wiedzę na temat metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć (oszczędności, inwestycji) i przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych, handlowych, banków), a także z metod marketingowych (narzędzia i instrumenty związane z marketing mix) w procesie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych produktów na rynek. Absolwent ma wiedzę związaną z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. Jest zaznajomiony z analizą: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów środków pieniężnych, zmian w kapitale własnym, wskaźnikową, rentowności na podstawie wybranych modeli, zysku i kosztów.

Zna metodologię wyliczania wartości pieniądza w czasie, praktycznymi zastosowaniami tych metod dla oceny produktów oszczędnościowych i kredytowych, projektów inwestycyjnych i innych. Zna analizę techniczną, zarządzanie w instytucjach finansowych oraz aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw, metody oceny i zarządzania ryzykiem: płynności, stóp procentowych, walutowym, kredytowym oraz operacyjnym w instytucjach finansowych.

Posiada wiedzę związaną z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności zna zasady funkcjonowania rynków walutowych, posługuje się nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, technikami zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemami związanymi z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

Absolwent zna standardy sporządzania sprawozdań finansowych, w tym układ bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Rozumie, co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz kategorie kosztów i przychodów. Posiada wiedzę związaną z rachunkowością zarządczą oraz z analizą wpływu kosztów na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Ma wiedzę na temat polskiego prawa finansowego oraz zagadnień prawa budżetowego, prawa podatkowego, finansowania samorządu terytorialnego, z elementami regulacji Unii Europejskiej. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. Zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i zasad projektowania systemów rachunku kosztów oraz określanie przydatności informacyjnej tych systemów w sterowaniu podmiotami gospodarczymi.

Zna także wybrane aspekty polityki finansowej i fiskalnej UE.

Na podstawie zajęć z przedmiotów podstawowych w kształceniu na WNE absolwent jest w stanie wykorzystać poznane narzędzia ekonometryczne oraz modele i teorie mikro- i makroekonomiczne. Z kolei zajęcia kierunkowe zapewniają umiejętności stosowania metody wyceny wartości pieniądza w czasie do pomiaru stóp zwrotu, wyliczania kapitalizacji, opracowywania schematów oszczędzania, analizy produktów kredytowych i produktów o deterministycznym oprocentowaniu. Absolwent potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod oceny wskaźnikowej sprawozdań finansowych. Jest w stanie przeprowadzić analizę fundamentalną przedsiębiorstwa oraz analizę SWOT. Umie zastosować metody oceny przedsiębiorstw stosowane w bankach komercyjnych oraz wprowadzić nowy produkt na rynek z zastosowaniem metod analizy marketingowej, obejmującej analizę konkurencji i klientów. Potrafi sporządzić plan wprowadzenia nowego produktu na rynek w sektorze produktów i usług finansowych.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi przedstawić, jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. Umie także stosować podstawowe współczesne modele ilościowe w finansach inwestycyjnych oraz umie przeprowadzić podstawowe operacje na współczesnych rynkach finansowych - arbitraż, hedging i spekulację.

Absolwent potrafi przeprowadzić analizę techniczną aktywów, rozwiązać problemy związane z wybranymi aspektami zarządzania w instytucjach finansowych, rozwiązywać problemy prawne w spółkach. Umie samodzielnie modelować różne typy aktywów finansowych, począwszy od zaprojektowania badania poprzez jego realizację, interpretację wyników i prawidłowe sformułowanie raportu z przeprowadzonego badania.

Potrafi klasyfikować koszty, prezentować informacje o nich w sprawozdaniu finansowym, dokonywać ich kalkulacji, wykorzystywać informacje o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich oraz planowania. Rozumie istotę rachunku kosztów oraz może dokonywać wszechstronnej analizy firmy, jej progu rentowności, marginesu bezpieczeństwa. Umie zastosować mechanizm dźwigni operacyjnej, zna proces budżetowania oraz problemy rachunkowości odpowiedzialności oraz zastosowanie Strategicznej Karty Wyników. Absolwent potrafi wyjaśnić, skąd pochodzą (na skutek jakich operacji gospodarczych) pozycje bilansu i rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Potrafi również sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, wycenia poszczególne składniki aktywów i pasywów, oblicza wynik finansowy, rozpoznaje powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Absolwent potrafi rozróżnić klasyfikacje kosztów, rozpoznać koszty i ich strukturę, zna strukturę systemu rachunku kosztów. Umie skalkulować jednostkowy i całkowity koszt za pomocą różnych metod, rozliczać koszty świadczeń pomocniczych, sporządzać budżet operacyjny kosztów i przychodów, wykorzystywać i krytycznie analizować informacje o kosztach. Zna zalety i wady różnych systemów rachunku kosztów, jest w stanie przeprowadzić analizę przyczynową odchyleń kosztów od wielkości budżetowanych, wyjaśnić przyczyny odchyleń kosztów od wielkości budżetowanych, wskazać różnice między tradycyjnymi i nowoczesnymi odmianami rachunku kosztów, wykorzystać metody analizy kosztów i przychodów w celu uzyskania informacji o kondycji finansowej podmiotu gospodarczego.

Absolwent potrafi analizować konsekwencje nierównowagi fiskalnej w EMU, zna podstawowe polityki UE oraz rozpoznaje problemy związane z ich efektywnością; może wyjaśnić problemy związane ze wspólną walutą, zna instytucje finansowe UE; potrafi omówić doświadczenia krajów UE związane z problemami finansowymi.

Absolwent umie wyjaśnić podstawowe pojęcia finansów publicznych, scharakteryzować polski system podatkowy oraz budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Umie przedstawić konstrukcję podatków PIT, CIT, VAT, akcyzy. Posiada znajomość funduszy unijnych oraz budżetu UE.

Zapoznając się z oferowanymi na kierunku przedmiotami absolwent rozumie konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowym na gospodarkę i społeczeństwo, ma świadomość znaczenia rynków finansowych oraz znaczenia zmienności i aktywności na tych rynkach. Jest w stanie przewidzieć konsekwencje wydarzeń na światowych rynkach finansowych, zrozumieć ich współzależność oraz wzajemne oddziaływania. Absolwent umie ocenić przedsięwzięcia pod kątem ekonomiczno-finansowym oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza z inwestowaniem, na skalę krajową i międzynarodową.

Ma świadomość, jak zarządzanie ryzykiem może ograniczyć wysokość wymogów kapitałowych i zapewnić przestrzeganie norm ryzyka.

Absolwent potrafi prognozować podstawowe wskaźniki finansowe oraz używać ich do analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Absolwent rozumie rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Rozumie funkcje i rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą.

Absolwent rozumie rolę, możliwości i ograniczenia polityki finansowej Unii Europejskiej.

Absolwent jest w stanie odpowiedzialnie i uczciwie przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa i zarządzać jego aspektami finansowymi i rachunkowymi. Rozumie znaczenie informacji o kosztach i przychodach oraz wpływu tych informacji na zachowania ludzi w podmiocie gospodarczym. Rozumie znaczenie i możliwości finansów publicznych, pozna zasady dobra wspólnego, kolektywnego ponoszenia obciążeń.

Absolwent jest w stanie konsultować swe spostrzeżenia i analizy w zespole oraz tworzyć i prezentować własne projekty i analizy. Ma umiejętność publicznej prezentacji analizy wybranych problemów.

Absolwent posiada kompetencje pozwalające mu na zajmowanie wyższych stanowisk związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub instytucją finansową, kierowanie większymi grupami pracowników, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych, działanie na skalę międzynarodową. Dzięki zajęciom mającym charakter unikatowy absolwent jest przygotowany zarówno do podjęcia własnej działalności gospodarczej, osobistej aktywności na rynkach finansowych, jak i kierowania instytucjami operującymi na tych rynkach. Powinien także sprawdzić się na stanowiskach wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak: analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy.

Absolwent ma świadomość, że dynamiczne zmiany środowiska gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, wymagają systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w ciągu całego życia zawodowego. Umie także samodzielnie kształcić się. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), jak i studiów podyplomowych związanych z jedną z dziedzin finansów czy rachunkowości, a także ekonomii.

Admission rules

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 380 punktów.

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen.
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany     program studiów o średniej z całego toku studiów.
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

3) Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów:

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65),
b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c),
c) oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
 2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
 3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
 4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

4) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 3c.

 1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 3c.
 2. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
 3. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.

5) Sylabusy wymienione w punkcie 4c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i 4 punktu 3c) kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

6) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.

a) Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim.
b) Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1).

3) Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
b) Suplementu do dyplomu.
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).

4) Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.

Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 3e), liczby 80, przy czym w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW),oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy:

 1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
 2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
 3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
 4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 3 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

5) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 4.

a) Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 4.
b) Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 4. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
c) Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.

6) Sylabusy wymienione w punkcie 5c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i4 punktu 4) kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

7) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2018 r.

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych