University of Warsaw / Faculty of Polish Studies / Department of General Linguistics, East Asian Comparative Linguistics and Baltic Studies

Baltic philology

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

1

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 2

Oferta dydaktyczna na studiach II stopnia (magisterskich) obejmuje intensywną praktyczną naukę języków: litewskiego do poziomu C2 i łotewskiego do poziomu C1 oraz translatoria litewskie i łotewskie. Program studiów przewiduje pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej kierunkowej i specjalizacyjnej z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich III stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętność w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie. Podejmuje samodzielne decyzje, samodzielne rozwiązuje proste problemy badawcze, integruje wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz potrafi ją zastosować w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Potrafi nie tylko uczestniczyć w pracy zespołu, ale również organizować pracę zespołową. Absolwent ma głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki tak w pracy badawczej, jak i w środowisku zawodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności bałtystyka na kierunku filologia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury, firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jest także przygotowany do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku bez względu na uczelnię, w której odbywały studia.

Od osoby ubiegającej się na studia II stopnia oczekuje się:

 • znajomości języka litewskiego na poziomie B2 i łotewskiego na poziomie A2 oraz innego języka obcego na poziomie B2,
 • podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • podstawowej wiedzy o historii i kulturze krajów bałtyckich.

Osoby te zdają egzamin pisemny składający się z 2 części:

a. język litewski (B2) i język łotewski (A2)
b. historia i kultura krajów bałtyckich

Brani pod uwagę są kandydaci, którzy uzyskają z testu kwalifikacyjnego co najmniej 60%.

Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie wyników egzaminu i oceny na dyplomie, przy czym:

 • wynik z części a) egzaminu stanowi 50% punktacji,
 • wynik z części b) egzaminu stanowi 30% punktacji,
 • ocena na dyplomie stanowi 20% punktacji.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Podczas egzaminu sprawdzana jest również znajomość języka polskiego.

Exceptions from admission procedure

Osoby z tytułem licencjata lub magistra, które uzyskały ten stopień na kierunku filologia, kulturologia lub kulturoznawstwo, specjalność: bałtystyka, bałtologia, lituanistyka, letonistyka, albo na kierunku filologia, kulturologia lub kulturoznawstwo z udokumentowaną znajomością języka litewskiego na poziomie B2 i języka łotewskiego na poziomie A2 (certyfikaty znajomości języka wydane przez uczelnie zagraniczne, uczelnie krajowe i szkoły językowe, ocena z egzaminu potwierdzona suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów). W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brana pod uwagę średnia ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie. Oceny te są przeliczane na punkty (50 pkt. + 50 pkt.) w następujący sposób:

a. ocena na dyplomie (maks. 50 pkt.)

 • bardzo dobra (5) –50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 46,5 pkt.
 • dobra (4) –42,5 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 37 pkt.
 • dostateczna (3) –30 pkt.

b. średnia ocen ze studiów (maks. 50 pkt.)

(Wynik punktowy średniej oceny ze studiów Wp = Śo x 10, gdzie Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata).

Osoby uprawnione do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą na własne życzenie przystąpić do egzaminu pisemnego opisanego w Zasadach kwalifikacji w celu poprawienia wyników punktowych. Wówczas w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminu wraz z oceną na dyplomie.

Date of exams

Termin egzaminu: 10 lipca 2017 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r. po godz. 14.00, hol na parterze w gmachu głównym Wydziału Polonistyki oraz konta kandydatów w systemie IRK

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r., godz. 9.00-15.00, sala nr 6, parter, gmach główny Wydziału Polonistyki

Znajdź nas na mapie: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki