Uniwersytet Warszawski / Wydział Neofilologii / Katedra Italianistyki

Filologia włoska, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-17 23:59:59

Limit miejsc

34

Język wykładowy

włoski/polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Wykształcenie obejmuje dwie specjalizacje: językoznawczą i literaturoznawczą. Absolwent tej pierwszej posiada wiedzę o trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz językoznawstwa, stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach wiodących metodologii językoznawczych, wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego, opisuje jego historyczną ewolucję, rozpoznaje i analizuje porównawczo podstawowe struktury języka włoskiego, funkcje społeczne, procesy wzbogacania i odbioru współczesnego języka włoskiego, opisuje procesy nauki języka.

Absolwent specjalizacji kulturowo-literackiej posiada wiedzę o głównych trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach wiodących metodologii filologicznych oraz literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, rozwinięte metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej. Ma pogłębioną wiedzę o współczesnej i dawnej literaturze włoskiej, o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz pogłębioną wiedzę o historii Włoch i uwarunkowaniach historycznych współczesnych Włoch. Ma dobrą orientację w regionalnym zróżnicowaniu dialektów włoskich, tradycji historycznych i kulturalnych Włoch.

Absolwenci obu specjalizacji posługują się biegle w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C2), w mowie i piśmie drugim językiem obcym (poziom B2), operują narzędziami tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski w zakresie literatury pięknej, eseistyki, piśmiennictwa naukowego i prasowego, języka administracyjnego itd. Posiadają umiejętność pracy w zespole i kierowania nią, inicjowania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Mają pogłębioną świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego i ugruntowane przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Są dobrze przygotowani do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym współpracy międzynarodowej. Mają świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Zasady kwalifikacji

Przyjęcia na studia drugiego stopnia w Katedrze Italianistyki będą się odbywały w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej:

  • ze średniej oceny z całego toku studiów
  • oceny na dyplomie licencjackim.

Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie C1.

Absolwenci studiów innych niż italianistyczne:

1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1
albo
2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w Katedrze Italianistyki.

Forma egzaminu: ustny i pisemny

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW (poziom C1).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim)

Zagadnienia egzaminacyjne: Celem rozmowy jest zarówno sprawdzenie kompetencji językowych kandydata, jak i jego wiedzy w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na historię, kulturę i literaturę włoską.

Termin egzaminu: 18 września 2017 r.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu z języka włoskiego na poziomie C1: 18 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 21-29 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Italianistyki