Uniwersytet Warszawski / Wydział Neofilologii / Katedra Italianistyki

Filologia włoska, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-16 23:59:59

Limit miejsc

34

Język wykładowy

włoski/polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Wykształcenie obejmuje dwie specjalizacje: językoznawczą i literaturoznawczą. Absolwent tej pierwszej posiada wiedzę o trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz językoznawstwa, stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach wiodących metodologii językoznawczych, wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego, opisuje jego historyczną ewolucję, rozpoznaje i analizuje porównawczo podstawowe struktury języka włoskiego, funkcje społeczne, procesy wzbogacania i odbioru współczesnego języka włoskiego, opisuje procesy nauki języka.

Absolwent specjalizacji kulturowo-literackiej posiada wiedzę o głównych trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach wiodących metodologii filologicznych oraz literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, rozwinięte metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej. Ma pogłębioną wiedzę o współczesnej i dawnej literaturze włoskiej, o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz pogłębioną wiedzę o historii Włoch i uwarunkowaniach historycznych współczesnych Włoch. Ma dobrą orientację w regionalnym zróżnicowaniu dialektów włoskich, tradycji historycznych i kulturalnych Włoch.

Absolwenci obu specjalizacji posługują się biegle w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C2), w mowie i piśmie drugim językiem obcym (poziom B2), operują narzędziami tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski w zakresie literatury pięknej, eseistyki, piśmiennictwa naukowego i prasowego, języka administracyjnego itd. Posiadają umiejętność pracy w zespole i kierowania nią, inicjowania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Mają pogłębioną świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego i ugruntowane przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Są dobrze przygotowani do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym współpracy międzynarodowej. Mają świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Zasady kwalifikacji

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej:

  • ze średniej ocen z całego toku studiów
  • oceny na dyplomie licencjackim.

Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie C1.

Absolwenci studiów innych niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie studiów I stopnia oraz:

1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1
albo
2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w Katedrze Italianistyki.

Forma egzaminu: ustny i pisemny

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW (poziom C1).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przyjęcia odbywają się w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie studiów I stopnia. Ponadto sprawdzane będą znajomość języków włoskiego i polskiego.

Ocena znajomości języka włoskiego

Absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego:

1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie C1
albo
2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w Katedrze Italianistyki.

Forma egzaminu: ustny i pisemny

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW (poziom C1).

Z egzaminu z języka włoskiego zwolnieni są kandydaci, którzy przedstawią dyplom ukończenia studiów I stopnia uzyskany na uczelni z językiem wykładowym włoskim.

Ocena znajomości języka polskiego

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikatów potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie minimum B1) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Forma egzaminu:

W przypadku braku udokumentowanej znajomości języka polskiego przeprowadzany jest egzamin ustny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim.

Zagadnienia egzaminacyjne: Celem rozmowy jest sprawdzenie kompetencji językowych kandydata w zakresie języka polskiego:

  • umiejętność streszczenia tekstu pisanego;
  • rozmowa na bieżące tematy społeczno-kulturowe. 

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin egzaminów z języka włoskiego i języka polskiego: 17 września 2018 r., godz. 11:00, s. 311 (III piętro), ul. Oboźna 8.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Italianistyki