University of Warsaw / Faculty of Polish Studies / Institute of Classical Studies

Classics, Classical philology

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-24 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Studia II stopnia: specjalność – filologia klasyczna 

Studia II stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 student będzie realizował program w ramach jednej z dwóch proponowanych mu specjalizacji w ramach modułu klasycznego lub  neolatynistycznego.

Specjalizacja klasyczna 

W ramach specjalizacji student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Proponowane są mu m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Specjalizacja neolatynistyczna

 Specjalizacja neolatynistyczna proponowana w ramach studiów II stopnia łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W Instytucie Filologii Klasycznej pracuje grupa badaczy, specjalistów w zakresie literatury nowołacińskiej. Od wielu lat w jednostce powstaje wiele prac licencjackich i magisterskich, a także prace doktorskie poświęcone tej tematyce. W 2007 r. IFK uruchomił wraz z Wydawnictwami UW serię naukowych przekładów i opracowań pt. „Biblioteka Renesansowa” przygotowywaną przez pracowników, doktorantów i studentów. W ramach modułu neolatynistycznego  proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Przewidywane efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie o specjalności filologia klasyczna absolwent zależności od specjalizacji ma zaawansowaną wiedzę o obu albo o jednym z języków klasycznych, ich powstaniu i rozwoju; w zależności od specjalizacji zna gramatykę i leksykę obu albo jednego z języków klasycznych w stopniu zaawansowanym; zna podstawowe zasady translatoryki; ma zaawansowaną wiedzę językoznawczą w zakresie dyscypliny specjalizacji; ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców; ma szczegółową wiedzę o recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej; ma szczegółową wiedzę o transmisji tekstów starożytnych; ma zaawansowaną wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; posiada znajomość szczegółowej terminologii krytycznej; ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w dziedzinie filologii klasycznej; ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o powiązaniach dyscypliny specjalizacji z pokrewnymi naukami humanistycznymi; ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii klasycznej, którą jest w stanie twórczo rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej; ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie specjalizacji; ma szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu antycznej kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych; ma pogłębioną wiedzę o wybranych wytworach kultury materialnej obszaru śródziemnomorskiego; ma szczegółową wiedzę o wpływie osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych; ma szczegółową wiedzę o niektórych aspektach teorii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danej specjalizacji; ma podstawową wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej i posiada znajomość podstawowych przepisów obowiązujących w tym zakresie; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o kulturze w zakresie wybranej specjalizacji; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada zaawansowane umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalających na rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie dyscypliny specjalizacji; potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie igreckie o różnym stopniu trudności; potrafi zredagować proste teksty w języku łacińskim; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; analizując i interpretując utwory, potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych; umie rozpoznawać miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej; umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym; potrafi analizować i interpretować poznawane utwory, używając do tego szczegółowej terminologii krytycznej oraz umie uzasadnić wybór przyjętej metodologii; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej; posiada rozbudowaną umiejętność tworzenia różnych typów prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym w zakresie dyscypliny specjalizacji; posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań; umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów, wykazując się niezależnością myślenia; potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem w celu zdobywania informacji; umie sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, oraz przygotować prezentację multimedialną; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju; wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań profesjonalnych; ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku; ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach; potrafi, pracując w grupie, tworzyć własne koncepcje badawcze i modyfikować je w kreatywnym dialogu z pozostałymi członkami grupy; potrafi zbudować, odwołując się do dziedzictwa przeszłości, własny racjonalny światopogląd, z poszanowaniem cudzych racji i zapatrywań; rozumie potrzebę obiektywnej i merytorycznej, a nie emocjonalnej argumentacji we wszelkich dyskusjach i sporach, zarówno w sferze prywatnej, jak i w przestrzeni publicznej; pojmuje i akceptuje konieczność dzielenia się efektami swojego wykształcenia i wiedzy z innymi członkami społeczeństwa, którego część stanowi.

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę i badania na studiach doktoranckich (III stopnia).

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

Zasady kwalifikacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej:

Podstawą rekrutacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej będzie ranking ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Sposób przeliczania punktów dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena na dyplomie ze studiów w zakresie filologii klasycznej):

 • bardzo dobra (5) - 100 pkt.,
 • dobra plus (4+) - 85 pkt.,
 • dobra (4) - 80 pkt.,
 • dostateczna plus (3+) - 75 pkt.,
 • dostateczna (3) - 60 pkt.

Zasady kwalifikacji dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów:

Podstawą rekrutacji dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów będzie ranking ocen z egzaminu z języka łacińskiego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w  kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne:

Język łaciński: tłumaczenie fragmentów Cycerona, Wergiliusza oraz składnia i fleksja języka łacińskiego.

Zalecana lektura:

Zagadnienia gramatyczno-językowe wg gramatyk:

 • Z. Samolewicz, Z. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000;
 • J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (1997, 1999, 2000).

Słowniki będą udostępnione kandydatom na miejscu.

Sposób przeliczania punktów dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów:

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena z egzaminu wstępnego):

 • Maksymalna liczba punktów - 100,
 • Wymagana liczba punktów do zdania egzaminu - 60.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady kwalifikacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej:

Zasady kwalifikacji: W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego w języku polskim, liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena z egzaminu wstępnego):

 • Maksymalna liczba punktów - 100,
 • Wymagana liczba punktów do zdania egzaminu - 60.

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: kultura i obyczaje świata antycznego na podstawie jednej z dwóch zalecanych lektur:

 • Jerôme Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960
  LUB
 • Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.

Zasady kwalifikacji osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów:

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki ustnego egzaminu w języku polskim z języka łacińskiego. Egzamin z języka łacińskiego jest tożsamy z egzaminem dla osób z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Exceptions from admission procedure

Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów, którzy zdali egzaminy przewidziane na II lub III rok studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna

z języka łacińskiego

LUB

z gramatyki opisowej języka łacińskiego

są kwalifikowani na podstawie ocen z dyplomu, tak jak absolwenci studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna.

Date of exams

Termin egzaminu dla absolwentów innych kierunków oraz dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 21 września 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Filologii Klasycznej