University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of English Studies

Foreign language and cultural studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

13

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Studia drugiego stopnia na kierunku filologiczno-kulturoznawczym trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.
Celem studiów magisterskich jest uzyskanie wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie języka i kultury dwóch wybranych obszarów językowych.
Zajęcia prowadzone są w wybranych językach obcych, których doskonalenie odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym; wyjątek stanowią zajęcia z filozofii kultury, prowadzone po polsku.

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku to literatura i kultura dwóch wybranych obszarów:
literatura i kultura Wielkiej Brytanii,
literatura i kultura Stanów Zjednoczonych,
literatura i kultura Francji,
literatura i kultura Hiszpanii,
literatura i kultura państw niemieckojęzycznych,
literatura i kultura Portugalii
literatura i kultura Włoch.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację zjawisk kultury wybranych obszarów językowych. Potrafi interpretować związki istniejące między wieloma obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę i wzajemne oddziaływanie. Poza wysoką kompetencja językową w mowie i piśmie w zakresie dwóch języków obcych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada szeroką wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury i sztuki wybranych obszarów językowych. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani m. in. do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych rozporządzeniem MEN), a także pracy tłumacza w zakresie wybranych języków, co pozwala na podejmowanie pracy w instytucjach europejskich; mogą także być zatrudniani w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych, instytucjach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Admission rules

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

Kwalifikacja na studia składa się z dwóch części:

1. językowej: kandydat posiada udokumentowaną znajomość dwóch wybranych przez siebie języków na poziomie C1 lub wyższym:

 • języka angielskiego,
 • języka francuskiego,
 • języka hiszpańskiego,
 • języka portugalskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka włoskiego;

waga każdego to 25% wyniku końcowego.

Komisja uznaje:

 • egzamin końcowy C1 lub wyższym uzyskany w ramach egzaminu licencjackiego na filologicznych studiach licencjackich,
 • egzaminy językowe na poziomie C1 lub wyższym organizowane przez poszczególne jednostki/Wydziały Neofilologii,
 • egzamin certyfikacyjny UW,
 • egzaminy zewnętrzne przeliczane według zasad obowiązujących w jednostkach współtworzących kierunek (Instytut Anglistyki, Instytut Germanistyki, Instytut Romanistyki, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedra Italianistyki).

W procedurze kwalifikacyjnej brane są pod uwagę certyfikaty uzyskane w ciągu ostatnich 5 lat.

2. oceny na dyplomie ukończenia studiów – waga to 50% wyniku końcowego.

Sposób ustalania wyniku końcowego:

Wymagane jest:

 • przedstawienie certyfikatów z dwóch wybranych języków specjalizacji na poziomie C1 lub wyższym (skan umieszczony w systemie IRK),
 • przedstawienie dyplomu lub, w przypadku osób oczekujących na dyplom, zaświadczenia o uzyskanej ocenie końcowej wydane przez jednostkę prowadzącą studia (skan umieszczony w systemie IRK).

Przyjęcie na podstawie listy rankingowej wyników w ramach limitu. Lista rankingowa układana jest na podstawie łącznego wyniku z części językowej oraz oceny na dyplomie.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 13-15 czerwca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 6 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 9-13 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Anglistyki