University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of French Studies

French studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

French

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów filologia romańska absolwent:

Wiedza

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym
 • zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka, literatury, metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki
 • ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury
 • ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą
 • ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach
 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego
 • ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej
 • ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego
 • zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu różnych dziedzin
 • ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce przekładu, umożliwiającą tłumaczenie tekstów literackich oraz specjalistycznych i użytkowych (jeśli wybrał profil przekładowy)
 • zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów języka francuskiego
 • ma uporządkowaną, szeroką wiedzę z zakresu historii literatury francuskiej i frankofońskiej
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Francji i krajów francuskojęzycznych
 • ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej
 • ma pogłębioną wiedzę na temat życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. W szczególności umie stosować w praktyce zasady rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Umiejętności

 • potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Swobodnie posługuje się różnorodnymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi.
 • posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w stopniu wystarczającym do przygotowania pracy magisterskiej
 • potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
 • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury, na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia, oraz umiejętność prezentacji tych opinii w różnych formach i mediach
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach kulturowych, literackich i historycznych
 • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, a zwłaszcza pracy magisterskiej w języku francuskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i francuskim z zakresu problematyki romanistycznej
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 ESOKJ. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo. Potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i różnymi rejestrami języka. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. Potrafi poprawnie od strony formalnej i językowej zbudować wypowiedź ustną i pisemną typu akademickiego – referat, tekst naukowy, streszczenie, recenzję pracy specjalistycznej i literackiej.
 • potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski

Kompetencje społeczne

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
 • umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania
 • potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy
 • potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywaniem zawodu
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
 • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji
 • interesuje się współczesnymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

 • Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów,
 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w języku francuskim).

Sposób przeliczania punktów:

 1. Za ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 70 punktów;
 2. Z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów:

 • 5 - 70 pkt.
 • 4+ - 55 pkt.
 • 4 - 40 pkt.
 • 3+ - 25 pkt.
 • 3 - 15 pkt.

Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż filologia romańska lub kierunku innym niż kierunek o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

 • Znajomość języka francuskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzona certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem określonym w załączniku do zarządzenia Rektora UW nr 24 z dnia 31.05.2007 r.: Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS).
 • Wynik egzaminu ustnego w języku francuskim w zakresie trzech spośród wymienionych poniżej dyscyplin studiów filologicznych (do wyboru przez kandydata):

- metodyka nauczania języka obcego,
- językoznawstwo,
- historia literatury francuskiej,
- kultura Francji.

Zakres wymagań – wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia romańska.

 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w języku francuskim).

Sposób przeliczania punktów:

 1. Z egzaminu ustnego maksymalnie można uzyskać 70 punktów: 30 punktów za odpowiedź na pytanie z dziedziny, z której kandydat zamierza pisać pracę magisterską oraz po 20 punktów za odpowiedź na pytania z pozostałych dwóch dziedzin.
 2. Z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 35 punktów z egzaminu ustnego oraz co najmniej 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 10 lipca 2018 r.

Date of exams

Termin egzaminu ustnego dla osób z dyplomem uzyskanym na kierunku innym niż filologia romańska: 10 lipca 2018 r.
Termin rozmowy z przyszłym promotorem pracy magisterskiej: 10 lipca 2018 r.

Lista seminariów magisterskich proponowanych przez Instytut Romanistyki w roku akademickim 2018/2019 wraz z zagadnieniami do przygotowania na rozmowę rekrutacyjną z przyszłym promotorem
(Temat seminarium wybierany jest podczas zapisu na kierunek)

"Stendhal et les problèmes de l'autobiographie" Prowadzi prof. dr hab. R. Forycki
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:
- la vie et l'oeuvre de Stendhal
- qu'est-ce que l'autobiographie ?
- quels sont les genres voisins: autoportrait, biographie, journal intime, mémoires.


„Francuska proza narracyjna po 1980 r.” (La prose narrative en France après 1980) Prowadzi dr W. Kroker
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Le rôle du cycle proustien dans l’évolution du roman en France.
2. Le nouveau roman.
3. Georges Perec et les grandes tendances dans le roman français de la 2de moitié du XXe s.
4. L’autofiction.

Wskazówki bibliograficzne:
M. Touret, F. Dugast-Portes (dir.), Histoire de la littérature française du XXe s., 2 t., Presses Universitaires de Rennes, 2000 et 2008, C. Burgelin, Georges Perec, Paris, Seuil, 1988.


„Współczesne tendencje w glottodydaktyce” Prowadzi dr K. Szymankiewicz
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:
1. L’évolution des conceptions du rôle de l’élève et de l’enseignant dans les méthodes d’enseignement des langues étrangères
2. De l’approche communicative à la perspective actionnelle – un changement de paradigme en Didactique des Langues et des Cultures ?
3. Les compétences générales et leur rôle dans l’enseignement du FLE (selon le CECR)
4. Le concept d’interculturel dans la théorie didactique 5. Évaluer – quoi, comment, pourquoi ?
6. Les spécificités des démarches didactiques selon le type du public visé<

Wskazówki bibliograficzne:
Bérard E., L’approche communicative. Théories et pratiques. CLE International, 1991.
Bertocchini P., Costanzo E., Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, CLE International, Paris, 2008 Courtillon J., Élaborer un cours de FLE, Paris : Hachette, 2003.
Cuq J-P, Gruca I., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble : PUG, 2002.
Germain C., Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, Paris : CLE International, 1993.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, 2001.
Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2006.
Un Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de la Coopération Culturelle, Comité de l’Education, Division des Langues Vivantes, Strasbourg, http://www.culture2.coe.int/portfolio//documents/cadrecommun.pdf
Tagliante Ch., La classe de langue, coll. Techniques de classe, CLE International, 1994.
Tagliante Ch., L’évaluation et Le Cadre européen commun, CLE International, Paris, 2005.
www.christianpuren.com (articles et présentations à propos de l’approche communicative et de la perspective actionnelle)


Analiza dyskursu i zagadnienia przekładu Prowadzi dr hab. prof. UW Anna Mańkowska
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Działy opisu języka: fonetyka/fonologia, morfologia, składnia, leksykologia.
2. Pragmatyka – język w działaniu: kazać, spytać, oznajmić...
3. Cechy odmiany mowy ustnej i pisanej.
4. Schemat komunikacji werbalnej Jakobsona i funkcje mowy.
Dla osób zainteresowanych przekładem – dodatkowo:
5. Tłumaczenie jako proces komunikacji językowej (Lipiński 2000, 20-28).

Bibliografia
Baylon Ch, Fabre P. 1990 lub inne wydanie, Initiation à la linguistique, Paris, Nathan Université.
Dubois J. et al. 1995, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Larousse.
Lipiński K. 2000, 2004, 2006, Vademecum tłumacza, Kraków, Wydawnictwo Idea.
Zemmour E., 2004, Initiation à la linguistique, Paris, Ellipses.


„Frazeologia porównawcza w badaniach korpusowych” Prowadzi dr hab. Ewa Pilecka
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Części mowy i części zdania (terminologia francuska i polska)
2. Relacje semantyczne między wyrazami
3. Słowotwórstwo
4. Typy frazeologizmów
5. Rodzaje słowników

Bibliografia:
Dubois J., Marcellesi J.B., Mével J.P., Giacomo M., 2013, Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.
Polański K (red.), 1999, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Ossolineum.
Izert M., Pachocińska E., 1998, Wstęp do językoznawstwa ogólnego, (skrypt), Warszawa, Instytut Romanistyki UW.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Romanistyki