University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Department of Hungarian Studies

Finno-Ugrian philology - hungarian language

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 1,5 year

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-07-01 to 2018-07-08 23:59:59

Limit of students

1

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 4

WIEDZA

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej,
 • zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym,
 • zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania,
 • ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
 • ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie i literaturoznawstwie,
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego,
 • ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
 • ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej,
 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego (węgierskiego/ fińskiego),
 • ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego/fińskiego,
 • ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich,
 • ma uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej/fińskiej,
 • zna i rozumie współczesne zjawiska w literaturze węgierskiej/fińskiej,
 • ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej/fińskiej,
 • ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze węgierskiej/fińskiej,
 • ma wiedzę o procesach i faktach z historii Węgier/ Finlandii w kontekście historii Europy,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy,
 • posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową,
 • potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych,
 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań,
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu ugrofinistyki w języku polskim i węgierskim/fińskim oraz popularyzować wiedzę o wytworach kultury, literatury, zjawiskach historycznych,
 • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i węgierski/fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim/fińskim z zakresu problematyki ugrofinistycznej i problemów z nią związanych,
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego/fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej,
 • posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej,
 • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (węgierskiego/fińskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego/fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób,
 • posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych węgierskich/fińskich potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonaniem zawodu,
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy,
 • rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Węgier/Finlandii), korzystając z różnych mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia,
 • ma nawyk systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze, literaturze i życiu społecznym Węgier/ Finlandii, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka węgierskiego minimum na poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Węgier.

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata na kierunku filologia, ugrofinistyka (specjalizacja węgierska):

Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z następujących ocen:

 • oceny na dyplomie licencjackim,
 • średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia,
 • końcowej oceny z języka węgierskiego (poziom C1).

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z następujących ocen:

 • oceny na dyplomie licencjackim,
 • oceny testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowanie językiem, historią, literaturą i kulturą Węgier,
 • oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka węgierskiego (poziom C1).

Zagadnienia egzaminacyjne do testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa będzie przebiegała w języku polskim i węgierskim.

Tematy (będą podane także w języku węgierskim).

Literatura:

 • Literatura okresu Romantyzmu w okresie reform – literatura jako narzędzie kształtowania tożsamości narodowej;
 • Modernizm – I pokolenie czasopisma „Nyugat”;
 • Główne nurty rozwoju poezji węgierskiej okresu powojennego;
 • Dążenia nowatorskie w rozwoju prozy węgierskiej po 1960 roku;
 • Najważniejsze zjawiska współczesnej literatury węgierskiej (poezja, proza, dramat).

Historia:

 • Wspólne postacie dla historii Polski i Węgier;
 • Znaczenie bitwy pod Mohaczem dla historii Węgier;
 • „Wiosna Ludów” jako jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych na Węgrzech;
 • Rola Węgier w dwóch wojnach światowych XX wieku;
 • Przyczyny i skutki wydarzeń 1956 roku.

Kultura:

 • Pochodzenie Węgrów i ślady kultury przedchrześcijańskiej;
 • Najważniejsi reżyserzy i filmy powojennej węgierskiej kinematografii;
 • Osiągnięcia Węgrów w dziedzinie nauki (węgierscy Nobliści);
 • Charakterystyka głównych tendencji oraz przedstawicieli wybranego przez kandydata okresu sztuki węgierskiej;
 • Współczesne społeczeństwo węgierskie;
 • Sytuacja polityczna oraz gospodarcza współczesnych Węgier.

Językoznawstwo:

 • Rodziny językowe w Europie;
 • Wyrazy obce w węgierskim użyciu językowym w XXI wieku;
 • Różne odmiany języka węgierskiego (społeczne, naukowe, regionalne);
 • Język węgierski a języki słowiańskie (wzajemne oddziaływanie, zapożyczenia);
 • Błędy językowe a norma językowa.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 10 lipca 2018 r.

Date of exams

Test pisemny z języka węgierskiego: 9 lipca 2018 r.
Egzamin ustny z języka węgierskiego i rozmowa kwalifikacyjna: 10 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Hungarystyki