University of Warsaw / Faculty of Polish Studies

Polish philology, Literary studies and linguistics, 2ND ROUND

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-08-01 to 2018-09-20 23:59:59

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Specjalność „Język – literatura – kultura” to nowa propozycja studiów II stopnia na kierunku filologia polska, prowadzonym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Proponowany program studiów łączy w sobie tradycje polonistycznego kształcenia akademickiego z potrzebami współczesnych studentów nastawionych z jednej strony na zdobywanie konkretnej, ukierunkowanej i zgodnej z zainteresowaniami wiedzy, z drugiej zaś – na elastyczność programu kształcenia. Od roku akademickiego 2018/2019 student studiów II stopnia na kierunku filologia polska będzie miał możliwość sprofilowania swoich zainteresowań i wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia odpowiadających trzem modułom: „Tradycja”, „Nowoczesność”, „Komparatystyka”. W ramach tych modułów studenci realizują przedmioty obowiązkowe (z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru dostosowane do indywidualnych zainteresowań i skorelowane z seminariami magisterskimi. Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku filologia polska nastawione jest z jednej strony na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnohumanistycznej (dotyczącej między innymi historii literatury najnowszej, literatury popularnej, historii języka czy językoznawstwa ogólnego), z drugiej – na wykształcenie w nich umiejętności prowadzenia prac badawczych (temu mają służyć projekty realizowane w ramach konwersatoriów oraz seminaria magisterskie), z trzeciej zaś – na zdobycie przez studentów umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy naukowej, lecz także w innych zawodach, wymagających kreatywności, współpracy w zespole, definiowania celów, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.  

Admission rules

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz równoważnym dowolnego kierunku.

Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu:

  • historii literatury polskiej do roku 1918,
  • poetyki,
  • kultury języka polskiego,
  • gramatyki opisowej języka polskiego.

Sposób oceny egzaminu: od 0 do 100%. Następnie punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimalnie 5 pkt. (czyli 50%).

Następnie zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 21 września 2018 r., godz. 10:00

Date of exams

Termin egzaminu dla niepolonistów: 21 września 2018r, godz. 12.00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018r., godz. 9.00

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25 września 2018 r., godz. 13:00-16:00, 26 września 2018 r., godz. 10:00-13:00, sala 6, gmach Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki