Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki

Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-17 23:59:59

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Student studiów drugiego stopnia specjalności literaturoznawczo-językoznawczej na kierunku filologia polska poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte wcześniej na studiach pierwszego stopnia o specjalistyczne aspekty polonistycznego kształcenia literackiego i językowego. Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej koncentrują się wokół zagadnień metodologicznych oraz specjalistycznych badań literaturoznawczych i językoznawczych. Pogłębionej refleksji teoretycznoliterackiej towarzyszą zajęcia z historii literatury polskiej, zwłaszcza XX i XXI wieku, a także literatury popularnej, komparatystyki i współczesnej krytyki artystycznej. Na studiach drugiego stopnia studenci nabywają również wiedzę i umiejętności z zakresu najważniejszych zagadnień językoznawstwa ogólnego, gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Uzyskane na studiach drugiego stopnia wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają studentom między innymi na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.

W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki