Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki

Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-09-18 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” na studiach drugiego stopnia oferuje studentom zajęcia pozwalające poszerzyć i wzbogacić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Program uwzględnia zarówno specjalistyczne przedmioty z zakresu polonistycznego kształcenia literackiego i językowego, jak i przedmioty umożliwiające poznanie różnorodnych kontekstów, w których można badać literaturę i kulturę polską. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” na studiach drugiego stopnia koncentruje się na analizie wielostronnych relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – na przykładach z zakresu literatury światowej – z innymi niż literacki dyskursami (filozoficznym, naukowym, politycznym, reklamowym etc.), a także na zagadnieniach metodologicznych. Proponuje studentom pogłębione kształcenie kompetencji interliterackich, interartystycznych i interkulturowych, jak też sprawności komunikacyjnych i analitycznych, a także krytycznych w tym zakresie, dzięki specjalistycznym zajęciom o charakterze warsztatowym. Taki charakter mają także zajęcia uczące samodzielnego opracowania tekstu naukowego. Uzupełnieniu i pogłębieniu podstawowych kompetencji translatorskich, nabytych przez studentów na studiach pierwszego stopnia, służy translatorium tekstów naukowych (na poziomie B2+). Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” pozwalają mu na podjęcie studiów trzeciego stopnia, a także czynią go świadomym kreatorem życia kulturalnego regionu, kraju oraz Europy.

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz równoważnym dowolnego kierunku.

Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu:

  • historii literatury polskiej do roku 1918,
  • poetyki,
  • kultury języka polskiego,
  • gramatyki opisowej języka polskiego.

Sposób oceny egzaminu: od 0 do 100%. Następnie punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimalnie 6 pkt. (czyli 60%).

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia progu kwalifikacyjnego.

Następnie zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej".

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu dla niepolonistów: 20 września 2017 r., godz. 12.00, sala nr 4, parter w gmachu Wydziału Polonistyki.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r. po godz. 13.00.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22 września 2017 r., godz. 10:00-15:00, sala 6, gmach Wydziału Polonistyki

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki