Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki

Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-17 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” na studiach drugiego stopnia oferuje studentom zajęcia pozwalające poszerzyć i wzbogacić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Program uwzględnia zarówno specjalistyczne przedmioty z zakresu polonistycznego kształcenia literackiego i językowego, jak i przedmioty umożliwiające poznanie różnorodnych kontekstów, w których można badać literaturę i kulturę polską. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” na studiach drugiego stopnia koncentruje się na analizie wielostronnych relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – na przykładach z zakresu literatury światowej – z innymi niż literacki dyskursami (filozoficznym, naukowym, politycznym, reklamowym etc.), a także na zagadnieniach metodologicznych. Proponuje studentom pogłębione kształcenie kompetencji interliterackich, interartystycznych i interkulturowych, jak też sprawności komunikacyjnych i analitycznych, a także krytycznych w tym zakresie, dzięki specjalistycznym zajęciom o charakterze warsztatowym. Taki charakter mają także zajęcia uczące samodzielnego opracowania tekstu naukowego. Uzupełnieniu i pogłębieniu podstawowych kompetencji translatorskich, nabytych przez studentów na studiach pierwszego stopnia, służy translatorium tekstów naukowych (na poziomie B2+). Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” pozwalają mu na podjęcie studiów trzeciego stopnia, a także czynią go świadomym kreatorem życia kulturalnego regionu, kraju oraz Europy.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.

W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki