Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza

Absolwent:

 • ma rozszerzoną wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • zna w pełni terminologię używaną w obszarze finansów i rachunkowości, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z finansami przedsiębiorstw, pośrednictwem finansowym, rynkami finansowymi, sektorem publicznym,
 • zna w sposób pogłębiony metody analizy ekonomicznej oraz metody wyceny różnych typów jednostek gospodarczych i ich rolę w podejmowaniu decyzji ekonomiczno-finansowych przez podmioty gospodarcze,
 • ma wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat systemu podatkowego na poziomie centralnym i lokalnym oraz wymogów prawa podatkowego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych (podatnik, płatnik, zobowiązanie podatkowe),
 • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach wykorzystania środków publicznych, jednostkach sektora finansów publicznych i dyscyplinie budżetowej,
 • zna elementy rynku finansowego i jego instrumenty, rodzaje instytucji finansowych, ich funkcje i zasady działania oraz zasady nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat systemu bankowego, jego elementów i funkcji oraz rozumie zadania władzy monetarnej i rolę instytucji kredytowych,
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, istoty i rodzajów ubezpieczeń, operacji w działalności ubezpieczeniowej,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rachunkowości finansowej i sprawozdań finansowych wszystkich jednostek gospodarczych, w tym: banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli oraz grup kapitałowych,
 • zna w pełni zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych zagadnień, w szczególności, takich jak: umowy długoterminowe, leasing, utrata wartości aktywów, instrumenty finansowe, podatek odroczony,
 • zna w sposób pogłębiony modele rachunku kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych, zasady kalkulacji kosztów w różnych wariantach decyzyjnych oraz zarządzanie kosztami,
 • zna zasady planowania i budżetowania oraz oceny wykonania budżetów, a także nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie,
 • zna źródła ryzyka w działalności gospodarczej, jego rodzaje, metody pomiaru i zabezpieczenia w różnorodnych typach organizacji gospodarczych, w tym: ryzyko w działalności banków i ubezpieczycieli
 • ma wiedzę na temat podstawowych grup regulacji ostrożnościowych wpływających na działalność banków i innych instytucji kredytowych, a także zakładów ubezpieczeń,
 • zna wymogi formalno-prawne dotyczące rewizji finansowej, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej, a także zasady, metody i sposoby przeprowadzania rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu, w zależności od typu organizacji i sytuacji decyzyjnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • zna ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna regulacje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych itp., zasady obliczania składek na te ubezpieczenia i ich rozliczenia.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
 • potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu przeprowadzania analiz ekonomicznych korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologicznych,
 • potrafi prawidłowo dobierać i stosować metody wyceny jednostki gospodarczej oraz oceniać jej sytuację finansową,
 • potrafi przeprowadzić ocenę gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności prawidłowość wykorzystania środków pomocowych,
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
 • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi dokumentami finansowymi, a zwłaszcza sprawozdaniami finansowymi, w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych (m.in. określić makroekonomiczne skutki różnych kombinacji ekspansywnej i restrykcyjnej polityki pieniężnej i fiskalnej, analizować relacje między poziomem stóp procentowych, poziomem kursów walutowych, saldem bilansu handlu zagranicznego, bilansem płatniczym rezerwami walutowymi banku centralnego),
 • posiada umiejętność ustalenia obciążeń podatkowych poszczególnych typów jednostek gospodarczych, ich zadań w zakresie rozliczeń podatkowych i wpływu na gospodarkę państwa. Umie zaproponować optymalną strategię podatkową dla danej jednostki,
 • potrafi sporządzić i zinterpretować sprawozdanie finansowe każdego typu jednostki gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących zasad wyceny,
 • sprawnie liczy i interpretuje wskaźniki efektywności ekonomicznej banków komercyjnych, porównuje banki pod kątem efektywności finansowej i wskazuje na przyczyny różnic między bankami na podstawie analizy ich sprawozdań finansowych,
 • potrafi stosować zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 • rozumie i identyfikuje czynniki ryzyka, potrafi ocenić ryzyko oraz zastosować modele zarzadzania ryzykiem. Umie sporządzić mapę ryzyka,
 • potrafi obliczać i oceniać wskaźnik wypłacalności banku oraz ustalać i oceniać mierniki wypłacalności zakładu ubezpieczeń,
 • sprawnie klasyfikuje koszty według różnorodnych kryteriów, ustala koszt jednostkowy z zastosowaniem różnorodnych formuł, sporządza wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników okresu
 • sporządza budżet wiodący, elastyczne budżety kosztów oraz oblicza odchylenia przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich oraz przeprowadza analizy ich przyczyn,
 • potrafi wskazać podmioty objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zasady rewizji finansowej, zadania komitetu audytu oraz zadania audytu wewnętrznego. Potrafi określić podstawowe procedury kontroli zarządczej,
 • potrafi przewidzieć skutki przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej, także w zależności od poziomu przyjętego kursu PLN/EUR,
 • sprawnie oblicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP itp., w zależności od formy zatrudnienia lub rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie, współdziałając w tym obszarze z innymi osobami, a także inspirując je do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych, co w konsekwencji powoduje, że uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności,
 • potrafi sprawnie porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
 • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
 • potrafi współpracować z biegłym rewidentem, audytorem wewnętrznym i członkami komitetu audytu oraz rozumie znaczenie tego współdziałania,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,50. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 23 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 23-25 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania