University of Warsaw / Faculty of Geology

Geology

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-19 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Geologia - specjalności: geologia klimatyczna; geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż; stratygrafia i sedymentologia

Program studiów II stopnia na kierunku geologia jest oryginalnym, autorskim  projektem edukacyjnym stanowiącym naturalną kontynuację studiów I stopnia prowadzonych przez Wydział Geologii na kierunkach geologia oraz geologia stosowana. W ramach studiów II stopnia wyróżniono 3 specjalności (Geologia klimatyczna, Stratygrafia i sedymentologia oraz Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż) z możliwością ich rozbudowy i modyfikacji w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych. Obejmują one kluczowe zagadnienia wiedzy i umiejętności w zakresie: geomorfologii, geologii czwartorzędu, paleoklimatologii, stratygrafii, geologii historycznej i regionalnej, sedymentologii, paleontologii, mineralogii i petrologii jak również dokumentowania i udostępniania złóż.

W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz samodzielne prowadzenie badań przez studenta.

Celem studiów na kierunku Geologia jest wykształcenie absolwenta:

 • posiadającego odpowiednie przygotowanie  z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia procesów kształtujących środowisko geologiczne,
 • posiadającego rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż,
 • potrafiącego posługiwać się nomenklaturą przyrodniczą przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów geologicznych,
 • posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych  a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
 • posiadającego umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym,
 • potrafiącego samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania terenowe, badania laboratoryjne  i przedstawić swoje wyniki na tle danych literaturowych
 • posiadającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych ,w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia,
 • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej, jak również prezentować poznane treści czy wyniki swoich własnych badań,
 • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2+) umożliwiające rozwijanie profesjonalnych i naukowych kontaktów międzynarodowych,
 • przygotowanego do pracy w zawodzie lub do ewentualnego podjęcia działalności naukowej w ramach studiów doktoranckich.

Więcej informacji na stronie Wydziału Geologii.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany:

 • na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
  lub
 • na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek geologia, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z trzech specjalności.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2), gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

R=ΣKGW

Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

 • dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
 • dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
 • dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

 1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera,
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunku geologia i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Termin egzaminu: 20 września 2018 r.

Date of exams

Termin egzaminu: 20 września 2018 r. W

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii