University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of German Studies

German studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

German/ Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Atuty kierunku

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz blok zajęć do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie (w systemie dualnym), Helwetologia, Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć): język francuski, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. (Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki.

Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym. Zdobyta wiedza odnosi się zasadniczo do działań językowych we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie, uwzględnia jednak również znajomość podstaw edytorstwa i przekładu oraz języków specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia na studiach II stopnia absolwent:

 • Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzą o specyfice przedmiotowej i metodologicznej, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej.
 • Zna terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym.
 • Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji właściwej dla studiowanego kierunku.
 • Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o kompleksowej naturze języka niemieckiego i jej historycznej zmienności oraz zna teorie badań na płaszczyźnie synchronicznej i diachronicznej w ujęciu pragmalingwistycznym, kognitywnym oraz porównawczym.
 • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania zjawisk językowych, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa.
 • Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach języka niemieckiego ze zjawiskami kulturowymi, literackimi, politycznymi i społecznym oraz o instytucjach prowadzących badania nad językiem.
 • Ma szczegółową wiedzę o dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych oraz nowych trendach w zakresie teorii i praktyki przekładu  oraz psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki.
 • Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury (ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów literackich z języka niemieckiego na polski oraz polsko-niemieckich związków literackich), a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem.
 • Ma wiedzę o dominujących nurtach w krytyce literackiej i jej historycznym rozwoju oraz pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii literatury niemieckiego obszaru językowego z kulturą, historią krajów niemieckojęzycznych i filozofią, niezbędną w pracy literaturoznawczej i praktyce krytycznoliterackiej.
 • Ma wiedzę na temat nowszych zjawisk naukowych i kulturalnych w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w literaturoznawstwie z innymi dyskursami humanistycznymi (intertekstualnością, psychoanalizą, gender studies, postkolonializmem, teoriami kulturoznawczymi) oraz ma pogłębioną wiedzę o instytucjach życia literackiego i teatralnego w Polsce i krajach niemieckojęzycznych.
 • Ma szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię polską i niemiecką oraz metodologię wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego i komparatystyki kulturowej, a także na temat współczesnych dokonań, ośrodków i szkół badawczych z zakresu kulturoznawstwa oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności korespondencji sztuk, w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego.
 • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego, właściwe dla wybranych teorii lub szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa i komparatystyki kulturowej.
 • Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i komparatystyki kulturowej z innymi dziedzinami nauki, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin badawczych.
 • Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do obszarów jego aktywności artystycznej i społecznej oraz poglądów na temat instytucji kulturowych, procesów ich zmian oraz prawidłowości rządzących tymi zmianami.
 • Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych z zakresu wiedzy o krajach  niemieckiego obszaru językowego i komunikacji międzykulturowej, w tym o historii tych krajów, ich aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, ich rozwoju społeczno-politycznym i gospodarczym, relacjach z innymi państwami regionu, różnicach kulturowych między tymi krajami a Polską.
 • Ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. zakresie prawa, ekonomii, prasy.
 • Posiada pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze procesów uczenia się i nauczania języka obcego z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych oraz treści kulturowych dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki  nauczania młodzieży i osób dorosłych.
 • Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej różnych kontekstów edukacyjnych oraz na temat kierunków polityki kształcenia obcojęzycznego w Polsce i w Europie, na różnych poziomach zaawansowania.
 • Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki.
 • Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki.
 • Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym niemieckiego obszaru językowego.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu studiowanego kierunku, wykorzystując różne źródła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki, w tym językoznawstwa pragmalingwistycznego, kognitywnego i porównawczego.
 • Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych subdyscyplin językoznawczych i innych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych oraz potrafi  samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności w zakresie badań nad językiem.
 • Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach języka na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność samodzielnego przygotowania prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach w języku niemieckim.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę i interpretację dawnych i nowych tekstów literackich (z uwzględnieniem takich zagadnień, jak trawestacja motywów i form literackich czy reinterpretacja kanonu literackiego), a także wyszukiwanie i integrowanie wiedzy z dziedziny teorii i historii literatury i w zakresie literackiego transferu wewnątrz- i międzykulturowego w celu jej zastosowania do formułowania i prezentacji własnych wniosków i krytycznych sądów.
 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstu literackiego, inscenizacji, ekranizacji, stosując oryginalne podejścia, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • Posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi.
 • Posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz integrować informacje z zakresu wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności korespondencji sztuk, a także rozwiązywać złożone problemy badawcze, posługując się odpowiednimi metodami, narzędziami badawczymi i poglądami własnymi i innych autorów, oraz prezentować syntetyczne wyniki swych dociekań w różnych formach i różnych mediach.
 • Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru  językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, również w sytuacjach związanych z rozwojem kariery zawodowej.
 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, a także wykazać powiązania między nimi, stosując adekwatne metody interpretacji, porozumiewając się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i niespecjalistami w języku polskim i języku niemieckim, uwzględniając nowe osiągnięcia kulturoznawstwa i komparatystyki kulturowej, psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki , w celu określenia znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca badanych wytworów kultury i zjawisk społecznych w procesie historyczno-kulturowym.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego i komunikacji międzykulturowej, w tym z zakresu historii tych krajów, ich aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, ich rozwoju społeczno-politycznego i gospodarczego, relacjach z innymi państwami regionu, różnicach kulturowych między tymi krajami a Polską.
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
 • Posiada umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej w zakresie prawa, ekonomii, prasoznawstwa.
 • Potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować informacje z dziedziny (glotto)dydaktyki, pedagogiki i psychologii oraz formułuje krytyczne sądy na temat ujęć teoretycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki języka niemieckiego oraz treści kulturowych dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Posiada umiejętność integracji wiedzy z obszarów humanistycznych oraz jej zastosowanie w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
 • Posiada umiejętność integrowania wiedzy z dziedziny psychopedagogik, dydaktyki i glottodydaktyki oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
 • Posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
 • Stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi.
 • Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych sformułowań.
 • Posiada pogłębione umiejętności przygotowywania różnych prac  pisemnych w języku niemieckim.
 • Posiada pogłębione umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych w języku niemieckim, w zakresie dziedzin nauki właściwych dla studiów germanistyki.
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować  autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem przyszłego zawodu.
 • Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.
 • Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, żywo interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

Perspektywy

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz tekstów literackich, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, nauczyciel (jeśli posiada stosowne uprawnienia). Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.

Admission rules

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie B2 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie złożonych dokumentów.

Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne – rozmowa kwalifikacyjna (prowadzona w języku niemieckim) punktowana następująco:

 • za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów;
 • za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 10 punktów.

Łącznie 20 punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu  rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie  rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu  rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 23 lipca 2018 r.

Date of exams

Termin egzaminu: 23 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 18-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Germanistyki