University of Warsaw / Faculty of Geology

Applied Geology, admissions for the summer semester 2016/2017

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-12-01 to 2018-02-06 23:59:59

Limit of students

5

Language

Polish

Description

 

Specjalności: hydrogeologia; geologia inżynierska; tektonika i kartografia geologiczna; geologia środowiskowa; gospodarka surowcami mineralnymi

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie:

1. wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
lub
2. na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek geologia stosowana, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z pięciu specjalności.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów:

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem.

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie:
Smax - jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną,
Smin - jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2),
K - jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

R=ΣKGW

Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

  • dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
  • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i geodezji: 1,0
  • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
  • dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
  • dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

  1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
  2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
  • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera,
  • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu miejsc. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunkugeologiai/lub geologia stosowana. Lista przedmiotów kierunkowych do uzupełnienia zamieszczona jest w programie studiów. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasadach, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 7 lutego 2018 r.

Date of exams

Termin egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej: 7 lutego 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 9 lutego 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 12-13 lutego 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii