Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-13 23:59:59

Limit miejsc

71

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 40

Studia na kierunku geografia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Studia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.

Studenci od początku studiów wybierają jedną z następujących pięciu specjalności:

  1. geoekologia i kształtowanie krajobrazu
  2. hydrologia i klimatologia
  3. geografia miast i turystyki
  4. geografia globalizacji
  5. geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Geografia zdobywa pogłębioną – w porównaniu ze studiami licencjackimi – wiedzę w zakresie wybranych elementów środowiska przyrodniczego lub społeczno-ekonomicznego, zgodnie z obraną specjalnością. Dzięki lepszemu opanowaniu technik geoinformatycznych (zwł. po ukończeniu specjalności geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) w pogłębionym stopniu ma umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje społeczne pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Cechuje go szacunek względem ludzi różnych kręgów kulturowych i wobec środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmującymi decyzje odnośnie do lokalizacji inwestycji, z troską o ład przestrzenny. Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub doktoranckich w zakresie geografii, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki i pokrewnych.

Na kierunku Geografia realizowanym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego student może też zdobyć przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, które będzie realizowane, w ramach tzw. dodatkowych usług dydaktycznych. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii (gimnazjum, liceum).

 

Specjalność: geoekologia i kształtowanie krajobrazu

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę na temat zróżnicowania poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego i biotycznego oraz związków między nimi. Zna najważniejsze procesy naturalne i antropogeniczne kształtujące środowisko i krajobraz w czasach współczesnych i w przeszłości. Zna zasady racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, wynikające z aktualnego stanu wiedzy naukowej, przepisów prawa krajowego i umów międzynarodowych. Zna metody badania środowiska metodami kameralnymi, terenowymi, laboratoryjnymi i z wykorzystaniem GIS.

Umiejętności

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi informacji geograficznej, która zasila bazy i banki informacji przestrzennej. Posiada umiejętności wykonywania analizy komponentów krajobrazu, jego typologii i regionalizacji. Umie wykonać podstawowe analizy gruntu (litologiczne i geochemiczne), prowadzić monitoring procesów rzeźbotwórczych oraz określić geozagrożenia i przewidywać ich skutki. Nabywa umiejętności inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie odpowiadającym studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego, planom ochrony oraz strategiom rozwoju i opracowaniom fizjograficznym. Potrafi wykonać ocenę potencjału środowiska jako zasobu użytkowego i przeprowadzić jego waloryzację. Umie ocenić aktualny sposób użytkowania środowiska i wykonać prognozę jego zmian pod wpływem antropopresji. Potrafi sformułować zalecenia na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem. Jest przygotowany do prowadzenia badań i ocen geosystemów różnych typów (naturalne, słabo przekształcone pod wpływem presji antropogenicznej, zurbanizowane itp.), w tym do realizacji zadań wynikających z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i koncepcji świadczeń ekosystemowych.

Kompetencje społeczne

Absolwent potrafi współpracować w zespole, złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin. Ma świadomość roli przyrody w życiu własnym i otaczającej go społeczności, zarówno w czasach historycznych, jak teraźniejszych i przyszłych. Rozumie potrzebę samokształcenia i ustawicznego pogłębiania wiedzy. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom absolwent ma przygotowanie do pracy w jednostkach wykonu-jących opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach pro-wadzących monitoring środowiska, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych i doradczych, w agencjach promocji.

 

Specjalność: hydrologia i klimatologia

Wiedza

Absolwent ma poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych w stopniu przygotowującym go do samo-dzielnego analizowania i interpretowania zjawisk i procesów atmosferycznych oraz procesów hydrologicznych. Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą obiegu ciepła i wody w przyrodzie oraz bilansu radiacyjnego i bilansu wodnego. Posiada znajomość zasad i metod oceny stanu atmosfery oraz stanu środowiska wodnego, głównie w zakresie oceny jego zasobów.

Umiejętności

Potrafi wykonywać pomiary i obliczenia podstawowych parametrów charakteryzujących stan atmosfery i hydrosfery. Umie posługiwać się metodami opracowań klimatologicznych i hydrologicznych, metodami statystycznymi, ma podstawy wiedzy z zakresu fizyki atmosfery, hydrologii dynamicznej, hydrauliki i modelowania matematycznego. Umie posługiwać się oprogramowaniem do analizy danych przestrzennych klasy GIS oraz modelowania hydrologicznego, hydrodynamicznego i klimatycznego. Ma świadomość relacji między gospodarką wodną i innymi komponentami środowiska, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Ma podstawową wiedzę dotyczącą oddziaływania klimatu i jego zmian na człowieka, ekosystemy i różne działy gospodarki.

Kompetencje

Absolwent jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania funkcjonowania atmosfery oraz śro-dowiska wodnego zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Posiada przygotowanie do oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, jak również tendencji oraz skutków zmian. Absolwenci znajdują zatrudnienie w służbie hydro-meteorologicznej (IMGW), w administracji wodnej (RZGW), w służbach ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ), w administracji wojewódzkiej i powiatowej (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne), w firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, w placówkach zajmujących się badaniem skutków zmian klimatu, w służbach geodezyjnych, w biznesie związanym z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

 

Specjalność: geografia miast i turystyki

Wiedza

Absolwent dysponuje wiedzą o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz wiedzą na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. Zna kierunki badawcze i osiągnięcia geografii miast i geografii turystyki w Polsce i na świecie oraz rozumie związki z innymi subdyscyplinami geografii oraz naukami pokrewnymi. Absolwent zna i wyjaśnia zróżnicowanie zjawisk i procesów ekonomicznych, społecznych i kulturowych zachodzących na obszarach zurbanizowanych. Posiada on również wiedzę na temat zasad organizacji przestrzeni, czynników lokalizacji, marketingu terytorialnego, zasad zagospodarowania przestrzennego, które pozwalają na kształtowanie przestrzeni zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego oraz minimalizują konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Potrafi określić uwarunkowania i czynniki rozwoju specyficzne dla różnych typów obszarów. Dysponuje ponadto znajomością metod analizy przestrzennej (w tym podstawowych technik GIS) oraz jakościowych metod badań, pozwalających analizować i wyjaśniać najważniejsze problemy kształtowania przestrzeni.

Umiejętności

Posługuje się metodami i narzędziami badawczymi z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, posiada umiejętność opracowywania analiz zjawisk przestrzennych i ich dokumentacji oraz umie je wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Posiada także umiejętność diagnozowania, oceny kształtowania przestrzeni oraz prognozowania zmian struktur społeczno-przestrzennych. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić badania terenowe na obszarach zurbanizowanych. Dysponuje ponadto umiejętnością wykonania diagnoz i ekspertyz zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Absolwent posługuje się terminologią geograficzną z zakresu geografii miast i turystyki w języku obcym.

Kompetencje społeczne

Absolwent rozumie potrzebę poszerzenia kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej. Wyróżnia się przygotowaniem do indywidualnych działań społecznych (wolontariat) i zdolnością do uczestniczenia w inicjatywach zbioro-wych, w tym w zespołach badawczych. Potrafi pracować w grupie oraz dzielić się zdobytą wiedzą. Absolwent wykazuje kryty-cyzm w zakresie informacji dotyczących zjawisk i procesów przestrzennych w mediach masowych oraz docenia znaczenie różnorodności kulturowej świata. Uzyskane wykształcenie pozwala na podejmowanie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki. Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym; agencjach rozwoju; firmach doradczych, agencjach promocji; biurach turystycznych; organizacjach pomocowych.

 

Specjalność: geografia globalizacji

Wiedza

Absolwent studiów magisterskich ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa na świecie, zachodzących między nimi relacji oraz zmian dokonujących się w nich wraz z postępującą globalizacją. Wie, jakie są najistotniejsze wektory globalizacji i jaki mają wpływ na działalność człowieka w różnych regionach świata. Jego wiedza dotyczy zarówno zagadnień bliskich przyrodzie, jak i społeczeństwu. Potrafi odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób zmienia się środowisko przyrodnicze na Ziemi pod wpływem działalności człowieka oraz w jaki sposób możliwie najlepiej chronić bioróżnorodność planety. Umie wskazywać i opisywać zagrożone ekosystemy i wskazywać sposoby ich ochrony. Rozumie pojęcie rozwoju zrównoważonego. Wie gdzie oraz w jaki sposób żyje i działa ludność na świecie. Wie, że ludzie migrują, wymieniając dobra, informacje i wzorce kulturowe, przyczyniając się do rozpowszechniania nowych sposobów życia i gospodarki, a także nowych, zuniformizowanych wzorów kultury globalnej. Jest świadomy istnienia konfliktów, wynikających z odmiennej historii, kultury, religii i nierówności w poziomie życia oraz rosnącej częstości przyrodniczych zjawisk ekstremalnych. Wie, że globalizacja prowadzi do zmian geopolitycznych.

Umiejętności

Absolwent nabył umiejętności całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa. Umie dostrzegać i proponować rozwiązania mogące przyczynić się do zmniejszenia różnic wynikających z poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego. Umie zastosować techniki badań terenowych, przeprowadzać badania ankietowe i kwerendę biblioteczną oraz internetową do poszukiwań informacji służących diagnozowaniu skutków zjawiska globalizacji, a także zastosować metody statystyczne do opracowania zebranych danych. Umie zdiagnozować istnienie problemu i samodzielnie przygotować projekty badawcze, mające prowadzić do jego rozwiązania na różnych obszarach świata. Potrafi dostrzec rozmaitość wzorców kulturowych i różnic w funkcjonowaniu społeczności na obszarach miejskich i wiejskich oraz w różnych warunkach środowiska przyrodniczego a także wyjaśnić przyczyny tej różnorodności.

Kompetencje społeczne

Absolwent czuje się odpowiedzialny za promowanie wiedzy o różnorodności świata, o dokonujących się w nim zmianach, z poszanowaniem odmienności kulturowej, etnicznej i religijnej. Wykazuje szacunek dla innych, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, miejsca zamieszkania, rasy i sytuacji życiowej. Stara się propagować tolerancję dla wynikającego z globalizacji transferu idei i wzorców kulturowych. Stara się szerzyć wrażliwość na delikatność środowiska przyrodniczego świata i zwracać uwagę na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zanikających społeczności obszarów peryferyjnych. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą rozwojową, w zagranicznych przedstawicielstwach dyplomatycznych i handlowych Polski, w szeroko pojętej edukacji (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu), w biurach turystycznych.

 

Specjalność: geoinformatyka, kartografia, teledetekcja

Wiedza

Głównym celem kształcenia na specjalności jest zdobycie wiedzy z zakresu zasad i metod pozyskiwania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą podstawowych technik i narzędzi badania interakcji, zróżnicowania i zmienności czasoprzestrzennej środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Zna zasady kartograficznej oraz graficznej prezentacji informacji geograficznej w różnych skalach i o różnym stopniu uogólnienia. Zna najnowsze technologie geoinformatyczne. Posiada wiedzę o systemach informacji geograficznej (GIS), teledetekcji, fotointerpretacji oraz kartograficznych metodach prezentacji i badania zjawisk. Zna zasady programowania i modelowania zjawisk geograficznych. Orientuje się w infrastrukturze danych przestrzennych w skali krajowej i międzynarodowej. Zna zasady prawnego korzystania z danych przestrzennych, w szczególności w zakresie poszanowania praw własności intelektualnej.

Umiejętności

Absolwent potrafi w praktyce stosować poznane zasady i metody pozyskiwania, wizualizacji i analizy przestrzennej. Potrafi z wykorzystaniem tych zasad i metod opisywać zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym i przedstawić je graficznie. Nabywa w czasie studiów umiejętności krytycznej oceny wiarygodności i sposobów prezentacji informacji przestrzennej oraz umiejętności wykorzystania różnego rodzaju map za pomocą najnowszych technologii. Posiada umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych geograficznych z różnych źródeł (mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, statystyki, opisy, i in.). Opracowuje bazy danych na różnych poziomach szczegółowości, o różnych zasięgach terytorialnych. Modeluje zjawiska geograficzne i prognozuje ich rozwój. Potrafi samodzielnie opracować kartograficzną ilustrację analizowanego zjawiska. Potrafi również krytycznie ocenić gotowe mapy pod względem doboru danych, wykorzystanych metod prezentacji kartograficznej oraz użyteczności prezentacji.

Kompetencje

Posiada umiejętność współpracy przy organizacji szkolenia specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej i interpretacji map oraz danych teledetekcyjnych. Wykazuje krytycyzm w zakresie informacji dotyczących środowiska geograficznego w mediach. Jest specjalistą monitoringu środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, świa-domym efektywności działań zespołowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej posiadających jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym, w firmach działających w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, w wydawnictwach kartograficznych oraz firmach działających w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Rekrutacja odbywa się na kierunek, ale w czasie rejestracji w IRK kandydat wybiera również jedną ze specjalności jako pierwszy wybór i co najmniej jeszcze jedną jako wybór/wybory alternatywny/e (w wypadku gdyby kandydat nie został przyjęty na specjalność pierwszego wyboru, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym).  

Zasady przyjęć na studia

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć do 100 punktów rankingowych. Podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia jest lista rankingowa sporządzona według malejącej liczby punktów.

W I turze rekrutacji kandydat jest kwalifikowany na podstawie, wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub wyników egzaminu wstępnego.

Ścieżkę kandydowania na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą wybrać jedynie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK.

A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia

a) osoba, która ukończyła stacjonarne studia I stopnia na kierunku geografia i legitymuje się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 100 punktów rankingowych;
b) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 70 punktów rankingowych;
c) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 60 punktów rankingowych;
d) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 50 punktów rankingowych;
e) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 40 punktów rankingowych.

B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego

zdający otrzymuje 2 testy:

a) z ogólnej wiedzy geograficznej,
b) z zakresu wybranej przez siebie specjalności.

Pierwszy z wymienionych testów zawiera 20 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 40 punktów rankingowych. Drugi z testów zawiera 30 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 60 punktów rankingowych. W sumie w trakcie egzaminu można zdobyć do 100 punktów rankingowych.

Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów (bez rozróżnienia, którą ścieżką kandydat jest rekrutowany), a punkty rankingowe traktowane są jednakowo.

Po przyjęciu na studia, kandydat zostaje wpisany na specjalność, zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie rejestracji w IRK. W wypadku gdyby liczba chętnych na specjalność pierwszego wyboru przekroczyła limit miejsc na niej, o przyjęciu decyduje wynik rekrutacyjny.

Kandydaci nieprzyjęci na wybraną przez siebie specjalność, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym, zostaną przydzieleni na specjalność alternatywną zadeklarowaną w trakcie rejestracji w IRK.

Forma egzaminu: pisemny

W II turze rekrutacja odbywa się wyłącznie ścieżką „Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia na kierunku geografia”. II tura rekrutacji będzie otwarta w przypadku niewypełnienia limitów miejsc w I turze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

U cudzoziemców, którzy wybiorą ścieżkę rekrutacji – na podstawie egzaminu wstępnego – znajomość języka polskiego będzie sprawdzana podczas egzaminu wstępnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 14 września 2017 r.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 15 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 września 2017 r

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:19-21 września 2017 r

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych