Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-16 23:59:59

Limit miejsc

80

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 40

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i interakcje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz relacje między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Wypełnia więc współczesne zapotrzebowanie na kompleksową i spójną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Zakres badań jest wieloobszarowy, obejmujący obszar nauk przyrodniczych i społecznych, ale w pewnym stopniu także humanistycznych i technicznych. Interdyscyplinarny charakter wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwala zdobyć wszechstronne akademickie wykształcenie przydatne do wykonywania różnych zawodów. Studia geograficzne są kierunkiem ogólnoakademickim, ale współcześnie absolwenci kierunku zdobywają wiele praktycznych umiejętności ułatwiających start na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Syntetyczny charakter studiów geograficznych stanowi doskonały punkt wyjścia w dalszym rozwoju intelektualnym, czy to w ramach geograficznych specjalności, czy też na innych, bardziej wyspecjalizowanych studiach podyplomowych. Studia te przygotowują również do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia na kierunku GEOGRAFIA przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata,inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
Studia na WGSR UW pozwalają na uzyskanie dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy w szkołach, jako nauczyciel geografii.

Od pierwszego semestru studiów kandydaci deklarują wybór jednej z pięciu specjalności, na której studiują do końca studiów II stopnia:

1.    Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja,
2.    Geoekologia i geomorfologia,
3.    Geografia społeczno-ekonomiczna,
4.    Geografia świata,
5.    Hydrologia i klimatologia.


SPECJALNOŚCI:

1.    Absolwent studiów magisterskich na specjalności Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja dzięki opanowaniu technik geoinformatycznych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Orientuje się w infrastrukturze danych przestrzennych w skali krajowej i międzynarodowej. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych,
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.

2.    Program specjalności Geoekologia i geomorfologia pozwala na zdobycie wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • agencje promocji.

3.   Program specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna pozwala na zdobycie wiedzy o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka i komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Specjalność realizowana jest w ramach dwóch specjalizacji (moduły do wyboru): Studia miejskie i Geografia turystyki.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • agencje rozwoju,
 • firmy doradcze,
 • agencje promocji;
 • biura turystyczne;
 • organizacje pomocowe.

4.    Absolwent studiów magisterskich na specjalności Geografia świata posiada wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędnej do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu),
 • biura turystyczne.

5.    Program specjalności Hydrologia i Klimatologia pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących wody i klimat na kuli ziemskiej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki lepszemu opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • służba hydro-meteorologicznej (IMGW),
 • administracja wodna (RZGW),
 • służby ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ),
 • administracja wojewódzka i powiatowa (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne),
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • placówki zajmujące się badaniem skutków zmian klimatu,
 • służby geodezyjne,
 • biznes związany z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Rekrutacja odbywa się na kierunek, ale w czasie rejestracji w IRK kandydat wybiera również jedną ze specjalności jako pierwszy wybór i co najmniej jeszcze jedną jako wybór/wybory alternatywny/e (w wypadku gdyby kandydat nie został przyjęty na specjalność pierwszego wyboru, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym).  

Zasady przyjęć na studia

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć do 100 punktów rankingowych. Podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia jest lista rankingowa sporządzona według malejącej liczby punktów.

W I turze rekrutacji kandydat jest kwalifikowany na podstawie, wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub wyników egzaminu wstępnego.

Ścieżkę kandydowania na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą wybrać jedynie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia.

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK.

A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia

a) osoba, która ukończyła stacjonarne studia I stopnia na kierunku geografia i legitymuje się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 100 punktów rankingowych;
b) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 80 punktów rankingowych;
c) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 60 punktów rankingowych;
d) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 50 punktów rankingowych;
e) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 40 punktów rankingowych.

B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego

zdający otrzymuje 2 testy:

a) z ogólnej wiedzy geograficznej,
b) z zakresu wybranej specjalności.

Pierwszy z wymienionych testów zawiera 20 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 40 punktów rankingowych. Drugi z testów zawiera 30 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 60 punktów rankingowych. W sumie w trakcie egzaminu można zdobyć do 100 punktów rankingowych.

Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów (bez rozróżnienia, którą ścieżką kandydat jest rekrutowany), a punkty rankingowe traktowane są jednakowo.

Po przyjęciu na studia, kandydat zostaje wpisany na specjalność, zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie rejestracji w IRK. W wypadku gdyby liczba chętnych na specjalność pierwszego wyboru przekroczyła limit miejsc na niej, o przyjęciu decyduje wynik rekrutacyjny z zakresu wybranej specjalności.

Kandydaci nieprzyjęci na wybraną przez siebie specjalność, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym, zostaną przydzieleni na specjalność alternatywną zadeklarowaną w trakcie rejestracji w IRK.

Forma egzaminu: pisemny

Lista zagadnień do egzaminu wstępnego

W II i kolejnych turach rekrutacja odbywa się wyłącznie ścieżką „Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia na kierunku geografia”. Kolejne tury rekrutacji będą otwarte w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci (cudzoziemcy) mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW  niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 17 września 2018 r.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu wstępnego: 18 września 2018 r., początek o godz. 10:00, w sali 102, w budynku WGSR UW (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30).

Kandydat powinien stawić się na egzamin na 10 minut przez jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dokument tożsamości.Lista zagadnień do egzaminu wstępnego

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 września 2018 r., godz. 15:00, na kontach osobistych w IRK i na stronie internetowej WGSR UW.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20, 21, 24 września 2018 r., w godz. 13-16, w sali nr 8, w budynku Wydziału (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych