Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-13 23:59:59

Limit miejsc

56

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
W ich trakcie studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na planowanie ładu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. W trakcie studiów są przekazywane wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji analitycznych, kreatywnych, metodologicznych oraz negocjacyjnych. Studenci od początku wybierają specjalność: planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego lub urbanistyka i regionalistyka.
Po ukończeniu studiów możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, rozwoju regionalnego, urbanistyki, planowania przestrzennego lub geografii.


Specjalność: planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego
Absolwent posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętność łączenia jej aspektu teoretycznego i praktycznego, a także szereg kompetencji społecznych. W zakresie wykładanej podczas studiów wiedzy znajdują się zagadnienia:
• funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych);
• procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi;
• konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym);
• norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania;
• tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
Absolwent zna, rozumie i potrafi stosować metody badań społecznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regional-nym. Rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze. Umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa. Potrafi dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur. W ramach swoich umiejętności posiada te, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji. Zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.
Ma świadomość swojej roli społecznej, szczególnie wobec upowszechniania wiedzy i opinii dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, planowania strategicznego i przestrzennego, a także integracji europejskiej. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Potrafi współdziałać w grupie i rozumie potrzebę doskonalenia się przez całe życie.
Studia przygotowują do pracy w:
• urzędach centralnych zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym,
• urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
• instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
• jednostkach naukowo-badawczych,
• przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
• organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
• jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami społeczno-gospodarczymi.

Specjalność: urbanistyka i regionalistyka
Absolwent posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej; umiejętności łączenia aspektów teoretycznych i praktycznych tej wiedzy, a także szereg kompetencji społecznych. W zakresie wiedzy wykładanej podczas studiów znajdują się zagadnienia:
• funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych);
• zagospodarowania przestrzennego jako przejawu kulturalnej i ekonomicznej działalności człowieka;
• konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym);
• norm i reguł rządzących ładem przestrzennym;
• tworzenia i rozwoju przestrzeni zurbanizowanych.
Absolwent zna, rozumie i potrafi stosować metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym wykorzystywać narzędzia informatyczne. Potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską.
Rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze. Potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu. Umie dokonywać wielowymiarowej oceny narzędzi planistycznych i finansowych, a także procedur administracyjnych. W ramach swoich umiejętności posiada te, które pozwalają zdobywać wiarygodne i istotne informacje oraz łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł do celów planistycznych. Posiadaną wiedzę potrafi umieścić w międzynarodowym kontekście, by opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem ogólnoeuropejskich uwarunkowań prawnych i społeczno-ekonomicznych.
Absolwent ma świadomość swojej roli społecznej, szczególnie wobec upowszechniania wiedzy i opinii dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, planowania strategicznego i przestrzennego, a także integracji europejskiej. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Potrafi współdziałać w grupie i rozumie potrzebę doskonalenia się przez całe życie.
Studia przygotowują do pracy w:
• urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
• urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
• instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
• przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
• jednostkach naukowo-badawczych,
• przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
• organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
• jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Rejestracja w IRK odbywa się na kierunek, ale w czasie rejestracji kandydat wybiera jedną ze specjalności jako pierwszy wybór i drugą jako wybór alternatywny (w wypadku gdyby kandydat nie został przyjęty na specjalność pierwszego wyboru, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym).

Zasady przyjęć na studia

W I turze rekrutacji podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia jest lista rankingowa sporządzona według malejącej liczby punktów. Kandydat kwalifikowany jest na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub wyniku egzaminu wstępnego.

Ścieżkę kandydowania na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą wybrać jedynie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK.

A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia :

a) osoba, która ukończyła stacjonarne studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i legitymuje się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 65 punktów rankingowych;
b) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 55 punktów rankingowych;
c) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 45 punktów rankingowych;
d) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 35 punktów rankingowych;
e) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 25 punktów rankingowych.

B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego:

zdający otrzymuje 2 testy zawierające zadania z zakresu problematyki obydwu specjalności: Planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz Urbanistyki i regionalistyki, przy czym bardziej rozbudowany jest test z zakresu problematyki specjalności, którą w trakcie rejestracji (w IRK) kandydat wskaże jako specjalność pierwszego wyboru. Test z tej specjalności zawiera 30 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 60 punktów rankingowych. Test z zakresu drugiej specjalności zawiera 20 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 40 punktów rankingowych. W sumie w trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 100 punktów rankingowych.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 65 punktów rankingowych (kandydując ścieżką „na podstawie wyniku studiów I stopnia”), lub do 100 punktów rankingowych (kandydując ścieżką „na podstawie wyniku egzaminu wstępnego”.

Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów (bez rozróżnienia, którą ścieżką kandydat jest rekrutowany), a punkty rankingowe traktowane są jednakowo.

Po przyjęciu na studia, kandydat zostaje wpisany na specjalność, zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie rejestracji w IRK. W wypadku gdyby liczba chętnych na daną specjalność przekroczyła limit miejsc na niej, o przyjęciu decyduje wynik rekrutacyjny.

Kandydaci nieprzyjęci na wybraną przez siebie specjalność z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym, mogą być przyjęci (o ile upoważnia ich do tego miejsce na liście rankingowej), na specjalność alternatywną zadeklarowaną w trakcie rejestracji w IRK.

Forma egzaminu: pisemny

W II turze rekrutacja odbywa się wyłącznie ścieżką Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. II tura rekrutacji będzie otwarta w przypadku niewypełnienia limitów miejsc w I turze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

U cudzoziemców, którzy wybiorą ścieżkę rekrutacji – na podstawie egzaminu wstępnego – znajomość języka polskiego będzie sprawdzana podczas egzaminu wstępnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 14 września 2017 r.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 15 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:19-21 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych