Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-16 23:59:59

Limit miejsc

46

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW ma charakter ogólnoakademicki. Ponieważ oprócz wąskich specjalistów z gospodarki przestrzennej (przy profilu praktycznym kształci się w istocie specjalistów z kilku odmiennych wąskich dyscyplin, zależnie od uczelni), potrzebni są też ludzie ogarniający całość problematyki, wszechstronnie wykształceni, dostrzegający tak ograniczenia przyrodnicze, jak też społeczne i ekonomiczne, wyczuleni na potrzebę zachowania ładu przestrzennego, ponieważ tylko tacy potrafią przeciwstawić się panoszącemu się w polskiej przestrzeni chaosowi. Ścisłe związki z geografią i kadrą z innych dyscyplin obecną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych zapewniają odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Rynek pracy wykazuje obecnie zapotrzebowanie nie tylko na osoby z pogłębioną wąską specjalizacją, ale i na osoby postrzegające świat holistycznie, mogące kierować zespołami.

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych); procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi; konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym); norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Studenci GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ od początku kształcenia (I semestr) wybiera jedną z dwóch specjalności:

  1.  Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym,
  2.  Urbanistyka i rewitalizacja.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oferuje kandydatom studia uwzględniające znaczne pogłębienie wiedzy w stosunku do studiów licencjackich na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA na WGSR, jak również tematykę niepodejmowaną w innych jednostkach uniwersyteckich.

Absolwent kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA zna, rozumie i potrafi stosować metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską. Rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych, wykorzystując w tym celu procesy o charakterze rekultywacji, renaturyzacji i fitoremediacji. Potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze. Umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa. Potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu. Umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur. W ramach swoich umiejętności posiada te, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji. Zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

Studia przygotowują do pracy w: 

  • urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
  • urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
  • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
  • jednostkach naukowo-badawczych,
  • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
  • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
  • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Rejestracja w IRK odbywa się na kierunek, ale w czasie rejestracji kandydat wybiera jedną ze specjalności jako pierwszy wybór i drugą jako wybór alternatywny (w wypadku gdyby kandydat nie został przyjęty na specjalność pierwszego wyboru, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym).

Zasady przyjęć na studia

W I turze rekrutacji podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia jest lista rankingowa sporządzona według malejącej liczby punktów. Kandydat kwalifikowany jest na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub wyniku egzaminu wstępnego.

Ścieżkę kandydowania na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą wybrać jedynie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK.

A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia :

a) osoba, która ukończyła stacjonarne studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i legitymuje się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 80 punktów rankingowych;
b) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 70 punktów rankingowych;
c) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 60 punktów rankingowych;
d) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 50 punktów rankingowych;
e) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 40 punktów rankingowych.

B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego:

zdający rozwiązuje 2 testy zawierające zadania z zakresu problematyki obydwu specjalności: zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym oraz urbanistyka i rewitalizacja, przy czym bardziej rozbudowany jest test z zakresu problematyki specjalności, którą w trakcie rejestracji (w IRK) kandydat wskaże jako specjalność pierwszego wyboru. Test z tej specjalności zawiera 30 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 60 punktów rankingowych. Test z zakresu drugiej specjalności zawiera 20 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 40 punktów rankingowych. W sumie w trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 100 punktów rankingowych.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 80 punktów rankingowych (kandydując ścieżką „na podstawie wyniku studiów I stopnia”), lub do 100 punktów rankingowych (kandydując ścieżką „na podstawie wyniku egzaminu wstępnego”.

Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów (bez rozróżnienia, którą ścieżką kandydat jest rekrutowany), a punkty rankingowe traktowane są jednakowo.

Po przyjęciu na studia, kandydat zostaje wpisany na specjalność, zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie rejestracji w IRK. W wypadku gdyby liczba chętnych na daną specjalność przekroczyła limit miejsc na niej, o przyjęciu decyduje wynik rekrutacyjny z zakresu specjalności pierwszego wyboru.

Kandydaci nieprzyjęci na wybraną przez siebie specjalność z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym, mogą być przyjęci (o ile upoważnia ich do tego miejsce na liście rankingowej), na specjalność alternatywną zadeklarowaną w trakcie rejestracji w IRK.

Forma egzaminu: pisemny

Lista zagadnień do egzaminu wstępnego

W II i kolejnych turach  rekrutacja odbywa się wyłącznie ścieżką Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Kolejne tury rekrutacji będzie otwarta w przypadku niewypełnienia limitów miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci (cudzoziemcy) mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 17 września 2018 r.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu wstępnego: 18 września 2018 r.

Lista zagadnień do egzaminu wstępnego

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20, 21, 24 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych