Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Gospodarka przestrzenna, specjalność: studia miejskie i regionalne, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje elitarne, interdyscyplinarne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na specjalizacji Studia miejskie i regionalne (kierunek: Gospodarka przestrzenna). Studia łączą zagadnienia miast, rozwoju i przestrzeni z wielu różnych, ale uzupełniających się perspektyw. Na program składają się zajęcia dotyczące m.in.: polityk miejskich, rozwoju regionalnego i lokalnego, tworzenia, realizacji i ewaluacji polityk publicznych, urbanistyki i planowania przestrzennego, socjologii przestrzeni, ekologicznych problemów rozwoju miast i regionów, zarządzania miastami i metropoliami, partycypacji społecznej, ekonomii miast i regionów, metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych, metod i praktyk krytycznego myślenia. Program studiów skomponowany jest z różnorodnych form zajęć, nastawionych na aktywny udział oraz praktykę: np. gry strategiczne, symulacje, spacery badawcze, studia przypadków. Absolwenci Studiów miejskich i regionalnych są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, instytutach badawczych, sektorze pozarządowym, a także podmiotach zagranicznych i międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ, międzynarodowe firmy consultingowe).

Więcej informacji: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/rekrutacja.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego (ustnego).

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania z zakresu nauk społecznych z listy pytań dostępnej na stronie internetowej Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Pytania punktowane są po 15 pkt. każde, w sumie kandydat może otrzymać 30 pkt.

Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Dla osób, które nie mogą przybyć do siedziby EUROREG w dniu egzaminu, możliwe jest przystąpienie do egzaminu z wykorzystaniem komunikacji poprzez Skype.

Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności uzyskanych punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 25 września 2018 r. Lista zagadnień egzaminacyjnych EUROREG w rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/19: 1. Wskaż i omów główne wyzwania rozwojowe Twojego regionu. 2. Wyjaśnij przyczyny i omów przejawy najważniejszych sukcesów i porażek polskiej transformacji systemowej. 3. Wyjaśnij, jaka jest rola miast we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym. 4. Omów wpływ kapitału społecznego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu lub kraju. 5. Wskaż i krótko scharakteryzuj najważniejsze korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Jakie skutki dla kraju ma, Twoim zdaniem, emigracja ostatnich lat? 7. Uzasadnij, które polskie regiony odniosły sukces, a które poniosły porażkę w ostatnich 25 latach. 8. Uzasadnij, które obszary Polski są atrakcyjne turystycznie. 9. Omów jak funkcjonuje samorząd terytorialny w Twojej miejscowości. 10. Wskaż i omów główne problemy środowiska przyrodniczego w Polsce. Podaj przykłady konfliktów, jakie występują między środowiskiem a gospodarką. 11. Wyjaśnij, jakie znaczenie odgrywają nowe technologie w rozwoju współczesnej gospodarki. 12. Na czym polega różnica interesów między Północą i Południem w Unii Europejskiej? 13. Omów najważniejsze ruchy separatystyczne we współczesnej Europie. 14. Omów przyczyny i konsekwencje suburbanizacji (rozlewania się miast). Przed udzieleniem odpowiedzi ustnej na dwa pytania wylosowane z powyższej listy, każdy kandydat ma kilka minut na opracowanie swojej wypowiedzi. Wsparciem w przygotowaniu się do egzaminu może być m.in. lektura książek i artykułów naukowych, zapoznanie się z raportami i analizami eksperckimi, a także przegląd dokumentów strategicznych polskiego rządu i samorządów regionalnych. Oprócz zawartości merytorycznej wypowiedzi oceniane będą także: • umiejętność selekcji i uporządkowania najważniejszych zjawisk/procesów/mechanizmów, • logika argumentacji (umiejętność doboru argumentów, powiązanie opinii i sądów z dowodami naukowymi, uporządkowanie argumentów według ich wagi) oraz spójność i przejrzystość wypowiedzi.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26 - 27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych