Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Gospodarka przestrzenna, program EUROREG, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Głównym celem programu nauczania jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego specjalisty:

 • potrafiącego poznawać i interpretować – przy użyciu metod badań społeczno-ekonomicznych – różnorodne procesy i zjawiska zachodzące w życiu społeczno-gospodarczym Polski i świata;
 • świadomie i aktywnie uczestniczącego w kształtowaniu przestrzennego środowiska człowieka, uwzględniającego uwarunkowania ekologiczne, kulturowe, geograficzne, społeczne i ekonomiczne przestrzeni oraz stosującego w tym procesie nowoczesne rozwiązania techniczne;
 • potrafiącego stosować zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych pól w ramach wykonywanego zawodu, umiejącego myśleć systemowo i strategicznie.

Efektem kształcenia w EUROREG jest uzyskanie przez absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu:

 • nauk społecznych i ekonomicznych, geografii gospodarczej i historii gospodarczej, polityki regionalnej, programowania rozwoju, planowania przestrzennego, ekorozwoju;
 • geografii gospodarczej i historii gospodarczej;
 • ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i kulturowych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zróżnicowań przestrzennych w skali regionalnej;
 • czynników rozwoju, w tym w szczególności innowacyjności i reguł funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy;
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji i organizacji uczestniczących w analizowaniu i prognozowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi;
 • podstawowych zasad ewaluacji tych instytucji i procesów.

Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie:

 • znajomości współczesnych metod analizy przestrzennej;
 • badania i mierzenia czynników rozwoju oraz obserwacji ich zmian w czasie;
 • stosowania metodologii badań naukowych przy analizie i opisie związków istniejących pomiędzy różnymi obszarami życia społecznego, gospodarczego, politycznego oraz w szeroko rozumianej sferze kultury;
 • analiz danych statystycznych i prezentacji ich wyników;
 • wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (typu: oprogramowanie Map Info, SPSS, Statistica);
 • pozyskiwania i analizowania danych dla systemów informacji przestrzennej;
 • projektowania rozwoju układów lokalnych;
 • budowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • stosowania podejścia interdyscyplinarnego w analizie, obserwacji i ocenie zjawisk społeczno-gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności:

 • praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym;
 • pracy zespołowej (w tym także z wykorzystaniem narzędzi programu MindManager do strukturalizowania projektów badawczych, planowania działań, burz mózgów i prezentacji wyników swoich prac grupowych);
 • krytycznej analizy i interpretacji programów, strategii rozwoju, projektów i dokumentów planistycznych; krytycznej oceny koncepcji z zakresu polityki gospodarczej; dostrzegania powiązań gospodarczych, politycznych, technologicznych i kulturowych świata oraz zmienności tych powiązań, a także dostrzegania powiązań miasta, regionu i kraju z tendencjami światowymi;
 • samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów i zagadnień, w tym także poszukiwania informacji i pozyskiwania nowej wiedzy z różnych źródeł;
 • formułowania i opisywania zjawisk społecznych i gospodarczych zgodnie z regułami pracy naukowej;
 • kreatywnego myślenia i działania oraz elastyczności w zakresie dostosowywania się do potrzeb rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • administracji rządowej (np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) i samorządowej wszystkich szczebli;
 • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego;
 • jednostkach statystyki państwowej;
 • placówkach naukowych i doradczych; firmach konsultingowych w kraju i za granicą;
 • instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych;
 • makroregionalnych biurach planowania i biurach planowania przestrzennego;
 • przedsiębiorstwach publicznych (w tym szczególnie w przedsiębiorstwach komunalnych) i prywatnych;
 • instytucjach zarządzających projektami unijnymi.

Interdyscyplinarny charakter procesu dydaktycznego w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych umożliwia zapoznanie studentów z interpretacją tych samych zjawisk i procesów z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Tym samym kształtuje w studentach krytyczne podejście do oceny rzeczywistości, jak również zwiększa ich szanse na rynku pracy, otwierając szersze możliwości w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej. Jednocześnie w toku studiów przekazywanie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem (w tym także z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych) przygotowuje studentów do podjęcia pracy zawodowej.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego (ustnego).

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania z zakresu nauk społecznych w oparciu o podane zagadnienia. Pytania punktowane są po 15 pkt. każde, w sumie kandydat może otrzymać 30 pkt.

Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności uzyskanych punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 21 września 2017 r.

Lista zagadnień egzaminacyjnych EUROREG w rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017-18:
1. Wskaż i omów główne wyzwania rozwojowe Twojego regionu.
2. Wyjaśnij przyczyny i omów przejawy najważniejszych sukcesów i porażek polskiej transformacji systemowej.
3. Wyjaśnij, jaka jest rola miast we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym.
4. Omów wpływ kapitału społecznego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu lub kraju.
5. Wskaż i krótko scharakteryzuj najważniejsze korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
6. Jakie skutki dla kraju ma, Twoim zdaniem, emigracja ostatnich lat?
7. Uzasadnij, które polskie regiony odniosły sukces, a które poniosły porażkę w ostatnich 25 latach.
8. Uzasadnij, które obszary Polski są atrakcyjne turystycznie.
9. Omów jak funkcjonuje samorząd terytorialny w Twojej miejscowości.
10. Wskaż i omów główne problemy środowiska przyrodniczego w Polsce. Podaj przykłady konfliktów, jakie występują między środowiskiem a gospodarką.
11. Wyjaśnij, jakie znaczenie odgrywają nowe technologie w rozwoju współczesnej gospodarki.
12. Na czym polega różnica interesów między Północą i Południem w Unii Europejskiej?
13. Omów najważniejsze ruchy separatystyczne we współczesnej Europie.
14. Omów przyczyny i konsekwencje suburbanizacji (rozlewania się miast).

Przed udzieleniem odpowiedzi ustnej na dwa pytania wylosowane z powyższej listy, każdy kandydat ma kilka minut na opracowanie swojej wypowiedzi. Wsparciem w przygotowaniu się do egzaminu może być m.in. lektura książek i artykułów naukowych, zapoznanie się z raportami i analizami eksperckimi, a także przegląd dokumentów strategicznych polskiego rządu i samorządów regionalnych.
Oprócz zawartości merytorycznej wypowiedzi oceniane będą także: umiejętność selekcji i uporządkowania najważniejszych zjawisk/procesów/mechanizmów, logika argumentacji (umiejętność doboru argumentów, powiązanie opinii i sądów z dowodami naukowymi, uporządkowanie argumentów według ich wagi) oraz spójność i przejrzystość wypowiedzi.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 września 2017 r., godz. 10:00

Dodatkowe dokumenty

Jeżeli kandydat/ka nie posiada jeszcze dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, zobowiązana/y jest złożyć zaświadczenie o terminie egzaminu dyplomowego

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-28 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych