Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki

Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 do 2017-09-10 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia drugiego stopnia są przeznaczone zarówno dla osób, chcących kontynuować studia po uzyskaniu tytułu licencjata historii sztuki, jak również z dziedzin pokrewnych, przede wszystkim humanistycznych.

Program dwuletnich studiów zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy o historii sztuki, jej dawnych i współczesnych metodach oraz jej miejscu w humanistyce. Skupiony jest wokół zajęć z wybranej specjalizacji odnoszących się do historii kultury, historycznego i współczesnego funkcjonowania instytucji muzealnych, współczesnej kultury wizualnej, krytyki i teorii sztuki, jej współczesnych mediów, architektury i ochrony zabytków.

Studia kończy przedłożenie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW. Absolwenci historii sztuki nierzadko kontynuują prace naukową w takich instytucjach Polskiej Akademii Nauk, jak: Instytut Sztuki i Instytut Badań Literackich, w instytucjach kultury, takich jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, Biblioteka Narodowa oraz muzeach i galeriach francuskich czy brytyjskich.

Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 60.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, z czego 75% stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 25% przeliczenie średniej z toku studiów wg następującego schematu:

  • 4,5-5,0 – 25 pkt.
  • 4,0-4,49 – 20 pkt,
  • 3,5-3,99 – 15 pkt,
  • 3,0-3,49 – 10 pkt.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata/planowaną przez kandydata pracą magisterską. Oceniana jest umiejętność posługiwania się terminologią historii sztuki, znajomość jej najważniejszych metod, jak również podstawowej literatury, w zakresie wskazanego przez kandydata kierunku zainteresowań. Kandydat przygotowuje konspekt wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego zainteresowań kandydata lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy.

Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny (maksymalna liczba punktów: 75):

  • posługiwanie się terminologią historii sztuki i znajomość jej najważniejszych metod: 0-20 pkt;
  • przygotowanie konspektu wraz ze wstępną bibliografią: 0-20 pkt;
  • rozmowa na temat projektu badawczego/planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-35 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 15 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-22 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historii Sztuki