Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

International Business Program (zarządzanie międzynarodowe), stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia magisterskie na kierunku International Business Program mają w swoim programie zajęcia umożliwiające pozyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu poszczególnych funkcji (marketing, finanse, zarządzanie kadrami, itd.), z uwzględnieniem  istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania gospodarki światowej, korporacji transnarodowych oraz międzynarodowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Specjalistyczna wiedza przekazywana studentom kierunku, daje dobre podstawy do podjęcia pracy zawodowej, w tym, w charakterze menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych czy jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, doradców lub konsultantów w różnych organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Kształtowana i rozwijana u studentów postawa przedsiębiorczości, poparta wiedzą, stwarza perspektywę prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą. Studia stymulują również i rozwijają w studentach umiejętność krytycznego myślenia i świadomość potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Przygotowują studentów do podjęcia nauki na studiach doktoranckich, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwenci studiów:

  • znają i rozumieją procedury oraz praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w stopniu zaawansowanym, związane z: analizowaniem, planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem, w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji (operacyjna, marketingowa, finansowa, zarządzanie personelem), w tym, w otoczeniu międzynarodowym,
  • znają i rozumieją złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji i w otaczającym je świecie,
  • potrafią wykorzystać teorię dyscypliny zarządzania i nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania, w ramach strategii organizacji, również w ujęciu międzynarodowym,
  • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, organizacji działającej na rynkach międzynarodowych oraz gospodarki globalnej,
  • potrafią samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty, dotyczące funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim,
  • potrafią planować i organizować pracę własną oraz zespołową, także w otoczeniu międzykulturowym,
  • znają i rozumieją ogólną metodologię badań w zakresie dyscypliny zarządzanie, posiadają zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji,
  • gotowi są do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji i jej otoczenia, przede wszystkim w aspekcie międzynarodowym,
  • gotowi są do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w otoczeniu międzynarodowym i międzykulturowym.