Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

International Business Program (zarządzanie międzynarodowe), stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-03 do 2018-09-19 23:59:59

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia magisterskie na kierunku International Business Program mają w swoim programie zajęcia umożliwiające pozyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu poszczególnych funkcji (marketing, finanse, zarządzanie kadrami, itd.), z uwzględnieniem  istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania gospodarki światowej, korporacji transnarodowych oraz międzynarodowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Specjalistyczna wiedza przekazywana studentom kierunku, daje dobre podstawy do podjęcia pracy zawodowej, w tym, w charakterze menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych czy jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, doradców lub konsultantów w różnych organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Kształtowana i rozwijana u studentów postawa przedsiębiorczości, poparta wiedzą, stwarza perspektywę prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą. Studia stymulują również i rozwijają w studentach umiejętność krytycznego myślenia i świadomość potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Przygotowują studentów do podjęcia nauki na studiach doktoranckich, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwenci studiów:

 • znają i rozumieją procedury oraz praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w stopniu zaawansowanym, związane z: analizowaniem, planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem, w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji (operacyjna, marketingowa, finansowa, zarządzanie personelem), w tym, w otoczeniu międzynarodowym,
 • znają i rozumieją złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji i w otaczającym je świecie,
 • potrafią wykorzystać teorię dyscypliny zarządzania i nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania, w ramach strategii organizacji, również w ujęciu międzynarodowym,
 • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, organizacji działającej na rynkach międzynarodowych oraz gospodarki globalnej,
 • potrafią samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty, dotyczące funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim,
 • potrafią planować i organizować pracę własną oraz zespołową, także w otoczeniu międzykulturowym,
 • znają i rozumieją ogólną metodologię badań w zakresie dyscypliny zarządzanie, posiadają zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji,
 • gotowi są do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji i jej otoczenia, przede wszystkim w aspekcie międzynarodowym,
 • gotowi są do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w otoczeniu międzynarodowym i międzykulturowym.

Zasady kwalifikacji

 

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Ocena z dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, wyrażona w skali innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim, zostanie do niej przyrównana.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Znajomość języka angielskiego musi być udokumentowana jednym z następujących dokumentów:

 • certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, 
 • dyplomem IB lub EB, 
 • świadectwem matury zdawanej w języku angielskim,
 • świadectwem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w której językiem wykładowym był  język angielski,
 • egzaminem na UW na poziomie B2,
 • dyplomem ukończenia kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego lub studia w zakresie nauczania języka angielskiego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Ocena z dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, wyrażona w skali innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim, zostanie do niej przyrównana.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Znajomość języka angielskiego musi być udokumentowana jednym z następujących dokumentów:

 • certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, 
 • dyplomem IB lub EB, 
 • świadectwem matury zdawanej w języku angielskim,
 • świadectwem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w której językiem wykładowym był  język angielski,
 • egzaminem na UW na poziomie B2,
 • dyplomem ukończenia kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego lub studia w zakresie nauczania języka angielskiego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania