Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku informatyka:

 • Ma pogłębioną wiedzę i umiejętności informatyczne.
 • Sprawnie posługuje się aparatem matematycznym w specyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych oraz uzasadnianiu poprawności swoich rozwiązań.
 • Potrafi trafnie dobierać metody i technologie informatyczne w realizacji projektów informatycznych.
 • Dobrze rozumie naturę procesów informatycznych. Potrafi określić bariery złożonościowe rozwiązywanych problemów i efektywnie radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, które z natury są obliczeniowo trudne.
 • Ma wiedzę i umiejętności pracy w środowiskach równoległych, współbieżnych i rozproszonych.
 • W zależności od wyboru ścieżki kształcenia ma specjalistyczną wiedzę w wybranym obszarze informatyki: algorytmika, bazy danych, systemy operacyjne i rozproszone, matematyczne podstawy informatyki, obliczenia równoległe i rozproszone, biologia obliczeniowa, sztuczna inteligencja, obliczenia naukowe, eksploracja danych, kryptografia, inżynieria oprogramowania.
 • Potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone problemy informatyczne.
 • Potrafi pracować zespołowo, w tym pełnić funkcje kierownicze.
 • Biegle komunikuje się w języku angielskim, w tym w języku specjalistycznym.
 • Zna i przestrzega norm etyki zawodowej informatyka.
 • Potrafi w sposób przystępny przedstawiać zagadnienia informatyczne nieinformatykom.
 • Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego przyswajania specjalistycznej wiedzy informatycznej, w tym do podjęcia studiów III stopnia.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Egzamin
Forma egzaminu: pisemny

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Konkurs średniej

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na kierunku informatyka. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu konkursowego. Średnia ocen wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów (uzyskanych przez kandydata we wszystkich cyklach dydaktycznych):

 • analiza matematyczna I
 • analiza matematyczna II
 • geometria z algebrą liniową
 • podstawy matematyki
 • wstęp do programowania
 • architektura komputerów i sieci
 • matematyka dyskretna
 • programowanie obiektowe
 • indywidualny projekt programistyczny
 • algorytmy i struktury danych
 • bazy danych
 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • aplikacje WWW
 • języki, automaty i obliczenia
 • inżynieria oprogramowania
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • języki i narzędzia programowania I
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • metody numeryczne
 • semantyka i weryfikacja programów

z uwzględnieniem równoważności przedmiotów.

Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalną wysokość średniej wymaganą do zakwalifikowania się na studia oraz tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich średnią S przeliczoną na wynik procentowy w następujący sposób:

100*(S-Smin)/(Smax-Smin)

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę wyższy wynik.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów, w kolejności uzyskanych przez nich wyników.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 2 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki