Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Chcesz znaleźć się wśród pasjonatów pragnących zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej informatyki? Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci z powodzeniem ubiegać się o pracę w najlepszych firmach informatycznych świata  lub rywalizować z nimi we własnej firmie? Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki to miejsce dla Ciebie!

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego to jedno z najlepszych miejsc w Polsce do studiowania informatyki. Jest ono rozpoznawane i doceniane w świecie.
Możesz samodzielnie tak ukształtować swój program studiów, aby rozwijać się w jednej z dziedzin, w której się specjalizujemy, a są to: bazy danych, Internet, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Studenci informatyki z powodzeniem konkurują swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami z całego świata. Świadczą o tym liczne sukcesy w międzynarodowych konkursach informatycznych. W latach 2003 i 2007 nasi studenci zdobyli Mistrzostwo Świata w Programowaniu Zespołowym.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania na studia: 45%

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Egzamin
Forma egzaminu: pisemny

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Konkurs średniej

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na kierunku informatyka. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu konkursowego. Średnia ocen wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów (uzyskanych przez kandydata we wszystkich cyklach dydaktycznych):

 • analiza matematyczna I
 • analiza matematyczna II
 • geometria z algebrą liniową
 • podstawy matematyki
 • wstęp do programowania
 • architektura komputerów i sieci
 • matematyka dyskretna
 • programowanie obiektowe
 • indywidualny projekt programistyczny
 • algorytmy i struktury danych
 • bazy danych
 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • aplikacje WWW
 • języki, automaty i obliczenia
 • inżynieria oprogramowania
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • języki i narzędzia programowania I
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • metody numeryczne
 • semantyka i weryfikacja programów

z uwzględnieniem równoważności przedmiotów.

Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich średnią S przeliczoną na wynik procentowy w następujący sposób:

100*(S-Smin)/(Smax-Smin)

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę wyższy wynik.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania na studia: 45%

Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 19 września 2018 r., godz. 10:00. Miejsce egzaminu: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, sala 3180.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r.

Dodatkowe dokumenty

Kandydat, który chce kwalifikować się na podstawie średniej jest zobowiązany dostarczyć (w formie skanów dokumentów wczytanych na konto w IRK lub do Sekcji Studenckiej Wydziału MIM) wypis ocen ze studiów potwierdzony przez jednostkę, w której studiował. Nie dotyczy to studentów wydziału MIM, których średnie zostaną pobrane z systemu USOS.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24,25,27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.