Uniwersytet Warszawski / Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Inżynieria obliczeniowa to kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony  przez ICM w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, jest oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Studenci mają do dyspozycji laboratorium komputerowe, korzystają z superkomputerów Cray XC40 (Okeanos), klastra obliczeniowego (Hydra) oraz systemu analityki dużych danych (Enigma). Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń biorą udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Studenci są włączani  w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, mogą także realizować  własne projekty.

Studenci inżynierii obliczeniowej biorą udział w konkursach i hackathonach zajmując czołowe lokaty.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które odbywają się w Centrum Technologii ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Szczegółowy opis studiów dostępny jest na stronie: http://www.icm.edu.pl/studia.

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:

 1. Przygotowanego samodzielnie przez kandydata listu motywacyjnego;
 2. Analizy osiągnięć kandydata udokumentowanych dyplomami ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich i suplementami (bądź wyciągami z indeksu) oraz dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty (list motywacyjny, dyplom, zaświadczenia) w wersji elektronicznej (skany), muszą zostać umieszczone przez kandydata na jego koncie w systemie IRK podczas rejestracji na studia.

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu inżyniera lub magistra.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci kierunków studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i zapewniające podstawową wiedzę informatyczną, takich jak:

 • informatyka;
 • informatyka stosowana;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • teleinformatyka;
 • automatyka i robotyka;
 • inżynieria biomedyczna;
 • mechatronika;
 • elektrotechnika;
 • fizyka;
 • fizyka stosowana oraz makrokierunków łączących te obszary wiedzy.

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby nieposiadające przygotowania informatycznego, jednak w tym przypadku będzie musiało ono zostać uzupełnione w trakcie I semestru studiów, na przykład poprzez udział w szkoleniach lub kursach nieobjętych programem studiów. Podstawowe kursy w tym zakresie będą oferowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) i udział w nich jest dla studentów bezpłatny.

Na studia II stopnia mogą zarejestrować się również osoby, które nie otrzymały jeszcze dyplomu inżyniera lub magistra. Na koncie rejestracyjnym kandydata należy wówczas zaznaczyć rodzaj dyplomu, zaś numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te będzie można uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Dokumenty mogą być składane w języku angielskim.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z jezyka polskiego: 6 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 9 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 10-21 lipca 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w dni robocze oraz w wyznaczone soboty po wcześniejszym uzgodnieniu.

Znajdź nas na mapie: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego