Uniwersytet Warszawski / Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-20 do 2018-09-09 23:59:59

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C.

Inżynieria obliczeniowa to nowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony przez ICM w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia potrwają 3 semestry, a kończyć je będzie uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Program studiów będzie dotyczył zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, jak również realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:

 1. Przygotowanego samodzielnie przez kandydata listu motywacyjnego;
 2. Analizy osiągnięć kandydata udokumentowanych dyplomami ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich i suplementami (bądź wyciągami z indeksu) oraz dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty (list motywacyjny, dyplom, zaświadczenia) w wersji elektronicznej (skany), muszą zostać umieszczone przez kandydata na jego koncie w systemie IRK podczas rejestracji na studia.

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu inżyniera lub magistra.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci kierunków studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i zapewniające podstawową wiedzę informatyczną, takich jak:

 • informatyka;
 • informatyka stosowana;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • teleinformatyka;
 • automatyka i robotyka;
 • inżynieria biomedyczna;
 • mechatronika;
 • elektrotechnika;
 • fizyka;
 • fizyka stosowana oraz makrokierunków łączących te obszary wiedzy.

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby nieposiadające przygotowania informatycznego, jednak w tym przypadku będzie musiało ono zostać uzupełnione w trakcie I semestru studiów, na przykład poprzez udział w szkoleniach lub kursach nieobjętych programem studiów. Podstawowe kursy w tym zakresie będą oferowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) i udział w nich jest dla studentów bezpłatny.

Na studia II stopnia mogą zarejestrować się również osoby, które nie otrzymały jeszcze dyplomu inżyniera lub magistra. Na koncie rejestracyjnym kandydata należy wówczas zaznaczyć rodzaj dyplomu, zaś numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te będzie można uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. CV i list motywacyjny mogą być składane w języku angielskim.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z jezyka polskiego: 10 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 17 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 18-24 września 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w dni robocze oraz w wyznaczone soboty po wcześniejszym uzgodnieniu.

Znajdź nas na mapie: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego