Uniwersytet Warszawski / Wydział Filozofii i Socjologii / Instytut Socjologii

Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-16 23:59:59

Limit miejsc

26

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Proponowany interdyscyplinarny kierunek studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną i na potrzebę kształcenia specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i problemach wynikających ze złożoności dyskursów, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości rynku pracy w Polsce szczególnie cenieni będą pracownicy posiadający umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji. Absolwenci kierunku Język i społeczeństwo zdobędą także te umiejętności.

Oryginalność proponowanego kierunku studiów wynika z wyjątkowego połączenia:

 • wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym
 • metodologii stosowanej przez obie nauki oraz
 • praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych.

Studia mają charakter wieloaspektowy: łączą perspektywę językową i społeczną. Warto podkreślić praktyczny wymiar zajęć proponowanych w ramach Język i społeczeństwo, który pozwoli absolwentom zdobyć konkretne umiejętności i wypracować solidny warsztat przydatny w życiu zawodowym.

Absolwenci studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem będą potrafili : 

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną;
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje;
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny oraz badania korpusowe, analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna);
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata;
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR);
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu;
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny;
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem;
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych;
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium;
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych;
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR;
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów;
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Więcej informacji na stronach: http://jis.uw.edu.pl i https://www.facebook.com/studia.jis

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem mogą się ubiegać osoby:

 • legitymujące się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej;
 • znające biegle język polski.

Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia język i społeczeństwo: interdescyplinarne studia nad dyskursem jest lista rankingowa złożona z punktów za:

 1. średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych,
 2. ocenę pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej). W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.

Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 50% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej stanowi 50% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Wyjątek: w przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.
Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 18 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 23 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Socjologii