University of Warsaw / Faculty of History / Institute of History

Jewish Studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej poniżej.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.

Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2018 r. - przystąpić będzie mógł każdy absolwent studiów wyższych albo student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2018 r., po zakończeniu sesji poprawkowej przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów wyższych. Tak, jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dla kandydatów z innych kierunków niż historia i kultura Żydów oraz licencjackich studiów judaistycznych innych uczelni, na I roku przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

Lista lektur do rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Adamczyk-Garbowska Monika, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004

2. Bauman Zygmunt, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992 (Kraków 2009, 2012)

3. Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992 i następne wydania (rekomendowane: wyd. trzecie zmienione, Warszawa 2005)

4. Datner Helena, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2007

5. Doktór Jan, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław 1998

6. Elior Rachel, Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze, Poznań-Gniezno 2014

7. Engelking Barbara, „Czas przestał dla mnie istnieć…” Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Warszawa 1996

8. Engelking Barbara, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, Warszawa 2011

9. Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher, Dawid i Salomon‪, Warszawa 2007

10.  Galas Michał, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku, Kraków 2007

11.  Gąsowski Tomasz, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1997

12.  Grabowski Jan, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011

13.  Gross Jan Tomasz, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008

14.  Gross Natan, Film żydowski w Polsce, Kraków 2002

15.  Haska Agnieszka, „Jestem Żydem, chcę wejść”: Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa 2006

16.  Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, Gdańsk 1994 (kolejne wydania: Kraków 2009 i 2015)

17.  Hundert Gershon David, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007

18.  Kaźmierczyk Adam, Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, Kraków 2015

19.  Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001

20.  Kobrin Rebecca, Żydowski Białystok i jego diaspora, Sejny-Białystok 2014

21.  Landau-Czajka Anna, Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006

22.  Leociak Jacek, Tekst wobec zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997 (2 wyd.:Toruń 2016)

23.  Lipszyc Adam, Ślad judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009

24.  Lisek Joanna, Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław 2005

25.  Maciejko Paweł, Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755-1816, Gdańsk 2014

26.  Méléze-Modrzejewski Józef, Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000

27.  Michlic Joanna Beata, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa 2015

28.  Modras Ronald E., Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, Kraków 2004

29.  Osęka Piotr, Marzec '68, Kraków 2008

30.  Prigent Pierre, Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999

31.  Prokop-Janiec Eugenia, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Kraków 2013

32.  Rosman Moshe, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa 2005

33.  Scholem Gershom, Judaizm. Parę głównych pojęć, Kraków 1991 (ta sama książka została również opublikowana pod innym tytułem: O głównych pojęciach judaizmu, Kraków 1989

34.  Shmeruk Chone, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, Warszawa 2000

35.  Trębacz Michał, Izrael Lichtenstein. Biografia żydowskiego socjalisty, Łódź 2016

36.  Tuszewicki Marek, Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku, Kraków-Budapeszt 2015

37.  Umińska Bożena, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa 2001

38.  Vermes Geza, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Kraków 2003

39.  Wodziński Marcin, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003

40.  Yerushalmi Yosef Hayim, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć, Warszawa 2014

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Date of exams

Termin egzaminu: 17-19 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 23-24 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historyczny