Uniwersytet Warszawski / Wydział Psychologii

Kognitywistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15


Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kognitywistyka trwają cztery semestry. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, jak i do absolwentów innych kierunków i uczelni zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i zdobyciem praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych stosowanych w kognitywistyce i naukach pokrewnych.

Program studiów skupia się na dwóch obszarach badań empirycznych, tzw. „ścieżkach tematycznych”.

1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują dogłębną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej – biologicznych) podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Uczą się też wykorzystywać nowe technologie do wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. W ramach ścieżki obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące. Stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka i jego przetwarzania.

Obligatoryjne zajęcia wprowadzające i wybór jednej ze ścieżek zapewniają uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Jednocześnie zachowana zostaje duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów, pozwalająca również zainteresowanym na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.

Unikalną cechą programu tych studiów jest nacisk kładziony na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii.

Studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój czy wspomagających osoby niepełnosprawne.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci kwalifikowani są na studia w kolejności swojego miejsca na właściwej liście rankingowej. Limit miejsc dla danej listy może być powiększony w granicach limitu ogólnego, jeśli kandydaci kwalifikowani według drugiej listy nie wypełnią części przewidzianego dla nich limitu.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

W wypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ocen osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów z wybranych przez kandydata przedmiotów w ogólnym wymiarze godzin dydaktycznych nieprzekraczającym 1200 godzin, każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

PR =∑i (Si – Smin)wihi/(Smax –  Smin)

gdzie:

 • Smax, Smin — odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5);
 • wi - waga przedmiotu (wg niżej określonych współczynników);
 • hi - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował);
 • Si - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w wypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen;
 • i - indeks przedmiotów uwzględnionych w wyliczeniu, przy czym brane pod uwagę będą jedynie przedmioty, które kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. Współczynnik ten wynosi odpowiednio dla przedmiotów:

 • z zakresu matematyki, logiki, informatyki, neuronauk: 1,75
 • z zakresu psychologii, filozofii, lingwistyki, biologii, biochemii, fizyki: 1,5
 • z zakresu chemii, medycyny: 1,0
 • inne przedmioty: 0,0

W sytuacjach wątpliwych (np. czy dany kurs ze statystyki jest przedmiotem matematycznym czy psychologicznym) decyduje kod klasyfikacyjny kierunków kształcenia ISCED. Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. matematyka i psychologia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz ze współczynnikiem najwyższym.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował;

2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierający wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od zera.

Wzór:

nazwa przedmiotu

kod ISCED

waga przedmiotu

liczba godzin

ocena
(w skali od … do …)

wynik

           
         

SUMA

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego

Egzamin pisemny obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku Kognitywistyka  prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu liczby punktów rekrutacyjnych zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu, jednak nie mniejszej niż 60. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia w tym trybie wynosi 100.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Terminy egzaminów

Egzamin wstępny: 17 lipca 2017 r., godzina 10:30, na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, w sali 404.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 lipca 2017 r. na indywidualnych kontach w systemie IRK.

Dodatkowe informacje

UWAGA:
 • Tabelę dokumentującą wyliczenie punktów rekrutacyjnych na podstawie dotychczasowych wyników najlepiej stworzyć w oparciu o gotowy szablon, stworzony w Excelu i dostępny do pobrania tutaj.
 • Więcej informacji o rekrutacji, wymaganiach na egzamin itp. można znaleźć tutaj.
 • W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres k2@uw.edu.pl lub dzwonić pod numer 668 481 161.
Przyjmowanie dokumentów: 24-28 lipca 2017 r. na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, w sali 404 w następujących godzinach:
 • poniedziałek, 24 lipca – od 11:00 do 13:00
 • wtorek, 25 lipca – od 13:00 do 15:00
 • środa, 26 lipca – od 13:00 do 15:00
 • czwartek, 27 lipca – od 15:00 do 17:00
 • piątek, 28 lipca – od 11:00 do 13:00
Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii