University of Warsaw / Faculty of Psychology

Cognitive science

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-18 23:59:59

Limit of students

30

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

 Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kognitywistyka trwają cztery semestry. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, jak i do absolwentów innych kierunków i uczelni zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i zdobyciem praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych stosowanych w kognitywistyce i naukach pokrewnych.

Program studiów skupia się na dwóch obszarach badań empirycznych, tzw. „ścieżkach tematycznych”.

1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują dogłębną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej – biologicznych) podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Uczą się też wykorzystywać nowe technologie do wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. W ramach ścieżki obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące. Stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka i jego przetwarzania.

Obligatoryjne zajęcia wprowadzające i wybór jednej ze ścieżek zapewniają uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Jednocześnie zachowana zostaje duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów, pozwalająca również zainteresowanym na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.

Unikalną cechą programu tych studiów jest nacisk kładziony na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii.

Studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój czy wspomagających osoby niepełnosprawne.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia z kognitywistyki mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin pisemny obejmuje treści poruszane w lekturach, który spis opublikowany zostanie na stronie studiów do 1 marca 2018 r. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu liczby punktów rekrutacyjnych zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu, jednak nie mniejszej niż 60. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia w tym trybie wynosi 100.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

O przyjęcie na studia drugiego stopnia z kognitywistyki mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin pisemny obejmuje treści poruszane w lekturach, który spis opublikowany zostanie na stronie studiów do 1 marca 2018. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu liczby punktów rekrutacyjnych zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu, jednak nie mniejszej niż 60. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia w tym trybie wynosi 100.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Date of exams

Egzamin wstępny: 20 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-27, 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii