Uniwersytet Warszawski / Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji / Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek studiów kryminologia, uruchamiany w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, jest nowością w uniwersyteckiej ofercie dydaktycznej. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny - wykorzystuje metodologię nauk prawnych i społecznych oraz bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne pracowników naukowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, gromadzone od 1972 r.

W ramach kierunku rozwijana jest szeroko rozumiana problematyka przestępczości, to jest: geneza zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego; policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości. Poruszana jest także problematyka zachowań przestępczych sprawców nieletnich oraz sposobów ich kontrolowania i zapobiegania.

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Ma rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Zna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jego poszczególne rodzaje. Potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.

Nabywa umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Umie analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Ma także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, absolwent zna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz umie zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.

Absolwent wzmacnia również swoje kompetencje dotyczące podejmowania decyzji, negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu naukowego czy praktycznego w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Potrafi zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki kryminalnej i rozpoznawać zagrożenia dla państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Ma świadomość znaczenia postępowania zgodnego z wymogami etyki zawodowej i badawczej.

Zna język obcy na poziomie B2+, potrafi korzystać z literatury fachowej w tym języku, a także porozumiewać się i dyskutować stosując fachową terminologię, sporządzać pisemne wypowiedzi w tym języku.

Absolwent jest przygotowany do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym, kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów drugiego stopnia mogą brać udział studenci UW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku studiów drugiego stopnia na pierwszym kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji