University of Warsaw / Faculty of "Artes Liberales"

Cultural Studies - Mediterranean Civilization

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci uczestniczą również w konwersatoriach prowadzonych w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie B2+ oraz drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia III stopnia) oraz rozpoczęcia pracy badawczej i naukowej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Więcej informacji na stronie Wydziału Artes Liberales

Admission rules

 1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze specjalnością: filologia nowogrecka, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, historia, archeologia, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo (niezależnie od specjalności), socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, teologia, italianistyka i iberystyka przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
 2. Kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków wymienionych w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na kierunku wymienionym w punkcie 1., otrzymują 35 punktów. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Kandydaci, którzy nie uzyskali dyplomu na kierunku wymienionym w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Z testu można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie testu uznaje się zdobycie minimum 18 punktów na 35. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Ocena na dyplomie jest punktowana w następujący sposób:

 • ocena celująca – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów,
 • ocena dobra plus – 25 punktów,
 • ocena dobra – 20 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 7 punktów,
 • ocena dostateczna – 5 punktów

Maksymalnie za dyplom ukończenia studiów lub pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz ocenę na dyplomie można zdobyć 70 punktów.

Następnie kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej):

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat wybiera zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej) zgodny z charakterem seminariów, oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska i francuska.

Kandydat zgłasza listę lektur (minimum – trzy, maksimum – sześć), które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Lista lektur powinna dotyczyć jednego z seminariów. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kwalifikacyjną) można otrzymać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 5 punktów na 35.

Punkty za poszczególne etapy sumują się, maksymalnie można uzyskać 105 pkt.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

 1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze specjalnością: filologia nowogrecka, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, historia, archeologia, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo (niezależnie od specjalności), socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, teologia, italianistyka i iberystyka przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
 2. Kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków wymienionych w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na kierunku wymienionym w punkcie 1., otrzymują 35 punktów. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Kandydaci, którzy nie uzyskali dyplomu na kierunku wymienionym w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Z testu można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie testu uznaje się zdobycie minimum 18 punktów na 35.Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Ocena na dyplomie jest punktowana w następujący sposób:

 • ocena celująca – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów,
 • ocena dobra plus – 25 punktów,
 • ocena dobra – 20 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 7 punktów,
 • ocena dostateczna – 5 punktów

Maksymalnie za dyplom ukończenia studiów lub pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz ocenę na dyplomie można zdobyć 70 punktów.

Następnie kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej):

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat wybiera zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej) zgodny z charakterem seminariów, oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska i francuska.

Kandydat zgłasza listę lektur (minimum – trzy, maksimum – sześć), które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Lista lektur powinna dotyczyć jednego z seminariów. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kwalifikacyjną) można otrzymać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 5 punktów na 35.

Punkty za poszczególne etapy sumują się, maksymalnie można uzyskać 105 pkt.

Date of exams

Pisemny test dla kandydatów, którzy nie ukończyli kierunku pokrewnego: 24 lipca 2018 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 26 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 27, 30 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Artes Liberales