Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales"

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-09-19 23:59:59

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska to nowatorski kierunek. W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej przejawach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci uczestniczą również w konwersatoriach prowadzonych w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku i po włosku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie B2+ oraz drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Absolwenci cywilizacji śródziemnomorskiej zdobywają ponadto cenne kompetencje związane z umiejętnościami przedstawiania własnych poglądów (zajęcia ze sztuki pisania, komunikacji międzykulturowej). Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia III stopnia) oraz rozpoczęcia pracy badawczej i naukowej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Więcej informacji na stronie Wydziału Artes Liberales.

Zasady kwalifikacji

 1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze specjalnością: filologia nowogrecka, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, historia, archeologia, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo (niezależnie od specjalności), socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, teologia, italianistyka i iberystyka przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
 2. Kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków wymienionych w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na kierunku wymienionym w punkcie 1., otrzymują 35 punktów. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Kandydaci, którzy nie uzyskali dyplomu na kierunku wymienionym w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Z testu można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie testu uznaje się zdobycie minimum 18 punktów na 35. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Ocena na dyplomie jest punktowana w następujący sposób:

 • ocena celująca – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów,
 • ocena dobra plus – 25 punktów,
 • ocena dobra – 20 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 7 punktów,
 • ocena dostateczna – 5 punktów

Maksymalnie za dyplom ukończenia studiów lub pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz ocenę na dyplomie można zdobyć 70 punktów.

Następnie kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej):

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat wybiera zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej) zgodny z charakterem seminariów, oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska i francuska.

Kandydat zgłasza listę lektur (minimum – trzy, maksimum – sześć), które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Lista lektur powinna dotyczyć jednego z seminariów. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kwalifikacyjną) można otrzymać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 5 punktów na 35.

Punkty za poszczególne etapy sumują się, maksymalnie można uzyskać 105 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze specjalnością: filologia nowogrecka, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, historia, archeologia, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo (niezależnie od specjalności), socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, teologia, italianistyka i iberystyka przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
 2. Kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków wymienionych w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, konkursu dyplomów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na kierunku wymienionym w punkcie 1., otrzymują 35 punktów. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Kandydaci, którzy nie uzyskali dyplomu na kierunku wymienionym w punkcie 1., przystępują do pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Z testu można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie testu uznaje się zdobycie minimum 18 punktów na 35. Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim.

Ocena na dyplomie jest punktowana w następujący sposób:

 • ocena celująca – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów,
 • ocena dobra plus – 25 punktów,
 • ocena dobra – 20 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 7 punktów,
 • ocena dostateczna – 5 punktów

Maksymalnie za dyplom ukończenia studiów lub pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz ocenę na dyplomie można zdobyć 70 punktów.

Następnie kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej):

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat wybiera zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej) zgodny z charakterem seminariów, oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska i francuska.

Kandydat zgłasza listę lektur (minimum – trzy, maksimum – sześć), które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Lista lektur powinna dotyczyć jednego z seminariów. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kwalifikacyjną) można otrzymać maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 5 punktów na 35.

Punkty za poszczególne etapy sumują się, maksymalnie można uzyskać 105 pkt.

Terminy egzaminów

Pisemny test dla kandydatów, którzy nie ukończyli kierunku pokrewnego: 21 września 2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 22 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Artes Liberales