University of Warsaw / Faculty of Polish Studies / Institute of Polish Culture

Cultural studies - Science of culture

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

5

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze samodzielnie i twórczo działa w kulturze, prezentując postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury. Wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe oraz otwartość zasobów wiedzy i ma świadomość ich znaczenia dla życia społecznego.

Absolwent rozumie swoistość nauk o kulturze i posiada rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia kultury, socjologia kultury), a także szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą.

Potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, z wykorzystaniem szerokiej bazy teoretycznej nauk humanistycznych. Rezultaty swojej pracy przedstawia w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen z toku studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

I ETAP postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku studiów

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, gdzie 5.0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt), według wzoru:

  • średnia ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 x 100: 5 = 91,8 (w razie konieczności zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku).

Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są również na podstawie średniej studiów).

II ETAP postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna

II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia.

Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen z toku studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

I etap postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku studiów  

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów. 

Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są również na podstawie średniej studiów).

II etap postępowania kwalifikacyjnego rozmowa kwalifikacyjna

II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia.

Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

Date of exams

Termin egzaminu: 16-18 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 23-24 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Kultury Polskiej